سه برابر شدن ظرفيت پااليشي عراق تا سال 2021

Jahan e-Sanat - - News -

سومين کشور صادرکننده نفت جهان برنامه دارد با طرحهاي سهگانه تا سال 2021 با افزايش صادرات نفت، بازار جهاني را متاثر کند.

عراق به دنبال سه برابر کردن ظرفيت پااليشي خود با تعداد زيادي پروژه است. عراق، سومين صادرکننده بزرگ نفتخام جهان قصد دارد ظرفيت پااليشي خود را تا سال1202 براي رهايي از وابستگياش به واردات فرآوردههاي پااليشي سه برابر کند.فياض النيما، معاون وزير نفت عراق گفت ظرفيت فرآوري نفتخام به 1/5 ميليون بشکه در روز يعني سه برابر ميزان کنوني که 500 هزار بشکه اس//ت، افزايش خواهد يافت که شامل منطقه نيمهخودمختار کردستان عراق نخواهد شد. وي گفت: عراق ساالنه بيش از دو ميليارد دالر صرف واردات بنزين و گازوييل ميکند.

طرحهاي قبلي براي توسعه ظرفيت پااليشي با شکست و تاخير مواجه بوده اس//ت حتي در خارج از اين مناطق توسط ستيزهجويان داعش محاصره شده است. در سال 2012 دولت عراق به ظرفيت فرآوري 750 هزار بشکه در روز تا آغاز سال بعد ميرسيد. اين هدف از دست رفت و نابودي بازار نفتخام که از سال 2014 آغاز شد، درآمدهاي دولت را در تنگناي بيشتري قرار داد.

به گزارش نفت ما، النيما افزود: پااليشگاههاي طراحيشده شامل پااليشگاه دوم بصره است اگرچه مهلت مناقصه براي اين پااليشگاه 300 هزار بشکهاي در روز به خاطر ابراز عالقه شرکتهاي بيشتر به مدت سه ماه به تعويق افتاده است. در کرکوک مناقصه يک پااليشگاه 70 هزار بشکهاي در روز بسته شده است و يک تصميم ديگر در همين ماه اعالم خواهد شد. در ناصريه، دو شرکت چيني در حال مذاکره روي يک پااليشگاه 150 هزار بشکهاي در روز هستند. وي اظهار داشت که عراق همچنين به زودي پيشنهاد مناقصه براي بهسازي پااليشگاههاي موجود در بصره و الدوره را اعالم خواهد کرد.

در کربال تاخيرها ساخت يک پروژه پااليشگاه041 هزار بشکهاي در روز را که با شرکت مهندسي و ساخت هيونداي منعقد شده، مختل کرده است. دولت عراق در ازاي ساخت اين پااليشگاه، به شرکت هيونداي نفتخام ميدهد و همچنين به دنبال دو ميليارد دالر وام براي تامين کسري مالي اين پااليشگاه است.

اين کشور همچنين به دنبال دستيابي به ظرفيت فرآوري در خارج از مرزهاي خود نهتنها براي افزايش توليد سوخت بلکه ايجاد بازارهاي جديد براي نفتخام عراق است. النيما گفت: دولت عراق مذاکراتي با چين و عمان براي سرمايهگذاري در پااليشگاهها و انبارهاي نفت خود دارد و در نظر دارد مذاکرات مشابهي را با سنگاپور و اندونزي انجام دهد.

عراق در حال کار براي افزايش ظرفيت پااليشي خود است حتي در شرايطي که با کاهش سهم خود بر اساس توافق اوپک موافقت کرده است. جبار اللعيبي، وزير نفت عراق در نشست اخير اوپک در وين گفته بود اين کشور در نظر دارد ظرفيت توليدش را به پنج ميليون بشکه تا پايان سالجاري افزايش دهد. بر اساس گزارش بلومبرگ عراق ميتواند تا 4/7 ميليون بشکه در روز توليد داشته باشد.

النيما تاکيد کرده است که توليد عراق روزبهروز در حال افزايش است و ما به بازارها و پااليشگاهها و انبارهاي خارجي نيازمنديم.

در پايان بايد تاکيد کرد که عربستان، امارات، کويت، قطر، عمان و بحرين نيز به دنبال افزايش ظرفيت پااليشي خود هستند و با محقق شدن برنامههاي عراق در حوزه پااليش، ظرفيت پااليشي اين کشور با ايران برابر شده و حتي از آن پيشي خواهد گرفت و با توجه به عدم تکميل فازهاي دوم و سوم پروژه ستاره خليجفارس و نبود طرحهاي جدي اجرايي در اين زمينه، حتي در صورتي که به خودکفايي بنزين هم برسيم، عراق ديگر بازار صادراتي فرآوردههاي نفتي ايران نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.