افزايش سه درصدي مصرف برق در کمتر از يک هفته

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي که پيک مصرف برق هفته گذشته منتهي به 19 خردادماه به 47 هزار و 507 مگاوات رسيده بود، اين ميزان روز 20 خرداد به 49 هزار مگاوات نزديک شد.به گزارش وزارت نيرو، پيک مصرف برق روز شنبه گذشته84 هزارو109 مگاواترابهثبترساندکهرکورديجديددرسال جاري محسوب ميشود.اين درحالي است که در هفته گذشته منتهي به 19 خردادماه به 47 هزار و 507 مگاوات رسيده بود. به اين ترتيب پيک روز ش//نبه، نسبت به اوج مصرف هفته گذشته يکهزار و 394 مگاوات يعني حدود 2/9 درصد افزايش مصرف نشان ميدهد.گفتني است پيک مصرف هفته گذشته نيز نسبت به هفته پيش از آن در سالجاري حدود 1/4 درصديعنيحدود207 مگاواتافزايشداشت.همچنيناوجمصرف برق هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 4/3 درصد يعني حدود دو هزار و 52 مگاوات افزايش نشان ميدهد.نکته قابل توجه در اين خصوص آن است که همهروزه افزايش مصرف برق از ساعت 12 سرعت ميگيرد و تا پيش از ساعت 15 به اوج خود ميرسد و به همين دليل نيز در اکثر روزهاي شش ماه نخست سال، نقطه اوج مصرف برق در بين س//اعتهاي 14 تا 15 ثبت ميش//ود. به همين دليل نيز بايد از مشترکين درخواست کنيم نسبت به رعايت نکات مديريت مصرف برق که بعضا بسيار ساده هستند، اهتمام داشته باشند.برپايه اين گزارش، با توجه به اينکه بيشترين ميزان مصرف برق مشترکين اداري و خانگي و تجاري در ماههاي گرم سال مربوط به سيستمهاي سرمايشي است به همين دليل مشترکين بايد در اين خصوص راهکارهاي استفاده درست از اين نوع وسايل را بهکار گيرند تا از باال رفتن مبلغ قبض برق مصرفي خود جلوگيري کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.