گزارش حسابرسي صورتهاي مالي شهرداري در سال 91 فاجعه است

Jahan e-Sanat - - News - شوراي شهر

رييس كميسيون سالمت، محيطزيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با بيان اينكه گزارش حسابرسي تلفيقي صورتهاي مالي شهرداري تهران براي سال 91 فاجعه بوده و كارنامه موجود شرمنامه است، گفت: صورتحساب33 فقره حساب بانكي در اختيار حسابرس قرار نگرفته است و درخواست داريم جلسه فوق العادهاي تشكيل شود و شهرداري پاسخگو باشد.

رحمتاهلل حافظي در بررسي گزارش حسابرسي تلفيقي صورتهاي مالي شهرداري تهران براي س//ال منتهي به 29 اسفند سال 91 افزود: قرارداد حسابرس براي تهيه صورتهايماليتلفيقيسال19،درتاريخ6 خردادسال29 وقبلازتهيهصورتهاي مالي توسط شهرداري منعقد شده است كه جاي تامل دارد، همچنين اين گزارش در نهايت در 12 اسفند سال 93 توسط حسابرس تهيه و تدوين ميشود اما بيش از دو سال يعني در تاريخ 27 فروردين ماه سال 96 به شورا ارسال مي شود كه بايد مشخص شود دليل تاخير در ارسال به شورا چه بوده است.

وي با بيان اينكه اين گزارش 2 خرداد امسال با تاخير دو ماهه و پس از انتخابات رياستجمهوري به كميسيونها ارسال شده، افزود: واكنش شورا طي سنوات گذشته نسبت به گزارشهاي حسابرس تشريفاتي بوده و شورا موضوع رسيدگي به بندهاي گزارش را به خود ش//هردار ارجاع مي كرده و اين روال جاري بوده تا شهردار ايرادات مطروحه را اصالح كند. اما انتظار اين است كه در مورد هر بند، شهرداري پاسخ دهد و متعاقبا توسط شورا تعيين تكليف شده و ساز و كار مناسب جهت پيگيري و نظارت بر نحوه اجراي تكاليف نيز تعيين و نتيجه اقدامات نيز به شورا گزارش شود.

رييس كميسيون سالمت، محيطزيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران تصريح كرد: از مهمترين مواردي كه حس//ابرس در اغلب بندها مورد اش//اره قرار داده، عدم همكاري الزم مجموعههاي اجرايي شهرداري در ارائه اطالعات، مدارك و مستندات مورد نياز حسابرس در روند بررسي صورتهاي تلفيقي است كه در اكثر بندهاي اصلي و فرعي ديده ميش//ود و اگر اين روش ادامه داش//ته باشد به جايگاه و ش//أن نظارتي شورا خسارت و آس//يب جبرانناپذيري وارد خواهد شد. در گزارش به كرات، به عدول از اصول و اس//تانداردهاي حسابرس//ي در عمليات مالي شهرداري و مجموعه تابعه و همچنين عدم همكاري الزم عوامل اجرايي با حسابرسان اشاره شده است. اظهار نظر حسابرس در ميزان تعديالت مالي مورد نياز تماميت و صحت برخي از صورتهاي مالي را مشخص نكرده است. اعضاي شوراي شهر چگونه مي خواهند اين گزارش را با اين كيفيت جمعبندي كنند؟ اين كارنامه مناسبي براي مديريت بيش از يك دهه شهرداري كنوني نيست. براي نمونه در سرفصل موجوديهاي نقدي، شاهد اقالم باز صورت مغايرتهاي بانكي و عدم ثبت برداشت و واريز مبالغي از وجوه نقد در حسابها هستيم. همچنين فعاليت عمده شركت جهان خارج از حيطه نظارت و عمدتا غيرمنطبق با ضوابط و مقررات و عدم شفافيت است. اين فعاليتها كه درحوزه تامين مالي و تسهيل انجام عمليات عمراني و پرداخت مطالبات پيمانكاران و موديان بوده فاقد شفافيت است. حافظي با بيان اينكه بخشي از امالك منطقه 22 به ارزش 44 ميليارد تومان به علت نامعلوم از دفاتر خارج شده است، از معاون شهردار خواست درباره اين امالك و چرايي خروج آن از دفاتر پاسخگو باشد. وي ادامه داد: صورتحساب 33 فقره حساب بانكيوگزارشازسيستمشهرسازيمنطقه22 دراختيارحسابرسقرارنگرفتهاست، درخواس//ت داريم جلسه فوق العادهاي گذاشته شود و شهرداري به اين موارد پاسخ دهد. گزارش موجود شرمنامه است نه كارنامه و از فاجعه گذشته و اين رفتار پسنديده نيست. 234 پرونده درآمد در مناطق ‪11 7، 3، 2،‬ و 19 به مبلغ 838 ميليارد تومان وقراردادمنطقه11 بهمبلغ26 ميلياردتومانبهحسابرسارائهنشدهوهمچنين564 ميليارد تومان مغايرت در درآمدهاي مناطق ‪12 2، 1،‬ و 22 وجود دارد و اسناد هزينه 690 ميليارد تومان در شهر آفتاب به موسسه ارائه نشده است، الزم است شهرداري به اين موارد پاسخگو باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.