چمران و سروري از اعتراض خود صرفنظر كردند

نتيجهانتخاباتشهرتهراننهاييشد؛

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- عليرضا رحيمي درباره انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستاي تهرانگفت:091 شكايتدردورهقبلارائهشده . در دوره جديد و در بازه زماني84 ساعته9 شكايت جديد رسيد و ما اين9 شكايت را مجددا مورد بررسي قرار . رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستاياستانتهران،اينشكاياترامرتبطباكانديداهايعضوليستخدمت وشخصچمرانوسروريمطرحكردوگفت:ايندوفردبيشتريناصراررابر بازشماري آرا داشتند و هم به هيات مركزي و هم به شخص رييس مجلس مراجعاتي داشتند و با وجود اينكه هيچ دليلي در شكايتهاي خود نداشتند، به دنبال بازشماري آرا . در مرحله قبل هيات نظارت شهر تهران در پي شكاياتي در چند مرحله نتايج05 نفر اول را مورد بررسي قرار داد و صورت جلسات صندوقها را با سامانه وزارت كشور تطبيق داد تا اگر انحرافي وجود داشته، اصالح كه نه تنها انحرافي مشاهده نشد، بلكه چند راي اضافه براي آقاي چمران لحاظ شده . اين دوستان درخواست بازشماري شش صندوق را به علت تخلف داشتند اما براي نشان دادن حسن نيت، مقرر شد تعداد01صندوقموردبازشماريقرار .برايبازشمارياين01صندوق جلسهمشتركيباحضورشكايتكنندگانورييسهياتنظارتتهرانتشكيل و نهايتا تصميم هيات نظارت به اطالع آقايان چمران و سروري رسيد كه با اولويتششصندوقادعايي01 صندوقبازشماري . اما در نهايت اين دوستان از اعتراض خود صرفنظر كردند و بر همين اساس با اتفاق آرا نتيجه انتخاباتشهرتهراننهايي .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.