20 روزهخوار در قزوين شالق خوردند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-دادستانعموميوانقالبقزوينگفت:02 روزهخواردرقزوينبه شالق و جزاي نقدي محكوم شدند و حكم آنان اجرا .

حجتاالسالماسماعيلصادقينياركياظهاركرد:ايامپربركتماهمبارك رمضان درحال سپري شدن است كه اميدوارم همه بتوانيم از اين فرصت بهرهمند .همچنينفرصتيبيابيمكهماهرمضانديگريرادرككنيم وازفيوضاتآنبهرهببريم.تاكنونقريببه09 پروندهبرايافرادروزهخوار تشكيلشدهوبهصورتويژهبهپروندهاتهاميآنانرسيدگيمي .مرتكبان بهشالقوجزاينقديمحكومشدندوحكمصادرهنيزبهمرحلهاجرادرآمده

.اقدامبينظيريكهماهمباركرمضانامسالهمچونسالهايگذشته از سوي دادستاني قزوين انجام شد و مورد استقبال مومنان و شهروندان نيز قرار گرفت، برخورد با روزهخواري علني .

دادس//تان عمومي و انقالب قزوين اضافه كرد: براساس موازين و احكام اسالمي روزه بر افرادي واجب است و ساير افرادي كه بنا به داليلي نميتوانند روزه بگيرند، بايد حرمت ماه مبارك رمضان را حفظ كنند و حفظ اين حرمت بر همه واجب . از اين رو كسي نبايد در مألعام اقدام به روزهخواري . متاسفانه افرادي بدون توجه به اين موضوع اقدام به روزهخواري ميكنند كه از ابتداي ايام ماه مبارك رمضان تدابير الزم براي برخورد با موارد اينچنيني انجام شده و افرادي كه در مألعام روزهخواري كنند، دستگير و در صورت احراز عامديت در اين كار با تشكيل پرونده به اتهام آنها رسيدگي ميشود و مجازاتخواهند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.