وزارت كشور هنوز افزايش نرخ كرايهها را ابالغ نكرده است

معاونعمرانيفرمانداريتهران:

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- معاون عمراني فرمانداري تهران با اشاره به بررسي موضوع افزايش نرخ كرايههاي حملونقل عمومي در هيات حل اختالف وزارت كش//ور گفت: تاكنون افزايش تصويب شده در اين هيات به فرمانداري تهرانابالغنشده .

غالمحسين آرام با تاكيد بر تصويب افزايش صددرصدي نرخ كرايه در سه بخش تاكسي، اتوبوس و مترو در هيات حل اختالف وزارت كشور گفت: از هنگامي كه اين افزايش توسط هيات حل اختالف وزارت كشور به فرمانداري ابالغ شود الزماالجراست اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده و لذا در حال حاضر هيچگونهافزايشقيمتيقانوني .براياجراييشدناينمصوبهزماني تعيين نشده و ابالغ آن هر زماني كه باشد اجراي آن را الزام مي .

گفتني اس//ت در پي مخالفت فرمانداري تهران ب//ا افزايش نرخ كرايه حملونقل عمومي در سالجاري كه به تصويب شوراي اسالمي شهر تهران رسيده بود، مصوبه به هيات حل اختالف وزارت كشور ارسال شد و نهايتا دراينهياتافزايش01 درصدينرخكرايههادرسهبخشمترو،تاكسيو اتوبوسبهتصويب .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.