مرگمشكوكدانشياردانشگاهمازندران

Jahan e-Sanat - - News -

مهدخت بروجردي علوي، مدير كل روابطعمومي وزارت علوم، در رابطه با مرگ دانشيار علومسياسي دانشگاه مازندران گفت: به گفته رييس دانشگاه مازندران علت مرگ عضو هيات علمي اين دانشگاه خودكشي بوده است و جسد او كشف . او در ادامه با اشاره به اظهارات رييس دانشگاه مازندران علت خودكشي را داليل شخصي و خانوادگي اعالم كرده .

گفتني است رييس دانشگاه مازندران درحالي از خودكشي اين استاد دانشگاه سخن ميگويد كه برخي دانشجويان دانشگاه مازندران معتقدند دليل اين خودكشي، اخراج اين استاد از دانشگاه به خاطر اعتقادات و مواضع شخصياشبوده .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.