15

Jahan e-Sanat - - News -

برخي از بازيكنان برزيل و مدافع پيشين رئالمادريد به دوپينگ متهم شدند. شبكه ARD آلمان شنبه شب گذشته، ماجراي دوپينگ در ورزش برزيل را فاش كرد كه در آن نام روبرتو كارلوس و برخي از بازيكنان اين كشور ديده ميشود. اين شبكه پيش از اين رسوايي در ورزش روسيه را اعالم كرده بود كه در نهايت منجر به اخراج دووميداني روسيه از المپيك 2016 ريو شد.

براساس اعالم ARD برزيل در مناطق محلي نظارت كامل بر دوپينگ نداشته است و اس//تفاده از مواد ممنوعه زياد بوده است. به همين خاطر مراكز رسمي براي كاهش دوپينگ و كنترل آن سختگيري ميكنند.

تيم گزارشگر آلماني، عامل اصلي اين دوپينگ را دكتر جوليو سزار آلوس اعالم كرد. دكتر برزيلي فاش كرد كه خيلي از بازيكنان برزيل از جمله مدافع پيشين رئالمادريد از مواد ممنوعه استفاده كردند. آلوس گفت: روبرتو كارلوس زماني كه 15 سال داشت به مطب من آمد. روزنامهنگاران نام بازيكناني كه در س//ال 2002 دادگاه برزيل درباره دوپينگ روي آنها تحقيق ميكرد را پيدا كردند. اين تحقيقات ناگهان توسط دادگاه برزيل متوقف شد. زماني كه روزنامهنگاران به سراغ اين پرونده رفتند دادگاه برزيل اعالم كرد چنين تحقيقاتي وجود نداشته است. پس از اينكه آنها اسنادي را با مهر دادگاه نشان دادند، قاضي گفت: چنين پروندهاي وجود داشته است اما چون به نتيجهاي نرسيديم نميتوانم چيزي در اين باره بگويم.

مهاجم پيشين تيم ملي برزيل نسبت به متهم شدن به دوپينگ واكنش نشان داد. مدافع پيشين رئالمادريد بالفاصله نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و آن را رد كرد. در گزارش منتشر شده بازيكن سابق تيم ملي برزيل تحت نظر دكتر جوليو سزار آلوس به استفاده از مواد غيرقانوني براي بهتر شدن عملكردش متهم شد.

كارلوس در اينباره گفت: اين اتهامات نادرست هستند. هيچگاه از موادي استفاده نكردم كه مرا تقويت كنند. پزشكي را كه در اين گزارش آمده است، نميشناسم. اكنون وكاليم در حال بررسي اين موضوع هستند و اين اتهامات را در دادگاه تكذيب خواهند كرد.

كارلوس در طول دوران بازياش )02سال( تستهاي متعددي را در 9 باشگاهي كه بازي كرد انجام داد. وي گفت: اگر چيزي مصرف كرده بودم به راحتي قابل تشخيص بود. بازيكن بازنشسته برزيلي در ادامه اظهار كرد: پس از جامجهاني 2002 تيم ملي را در سفر به شهر پيراسيكابا )شهري كه بازيكنان برزيلي تحت نظر دكتر آلوس قرار گرفتند( همراهي نكردم.

با وجود رد اين موضوع از طرف كارلوس، يك شاهد وجود دارد كه اعالم كرده است اين بازيكن در ژوئن آن سال يك ماه پس از جامجهاني به مطب پزشك برزيلي مراجعه كردهاست.همچنيندرپروندهآلوستحتنظرقرارگرفتنكارلوساز51 سالگيوجود دارد. در صحبتهاي ضبط شده از پزشك برزيلي همچنين برخي از موضوعات افشا ميشود. اين شخص به بازيكناني كه زير نظرش بودند آموزش ميدهد كه چگونه مانع از مثبت اعالم شدن دوپينگ خود شوند.

كارلوس در اينباره اظهار كرد: در پرونده افشا شده توسط آلمانيها نوشته شده كه در ژوئن 2002 زماني كه تيم ملي به تازگي قهرمان جهان شده بود به اين كلينيك رفتم اما من به برزيل بازگشتم تا در مراسم پاداش به بازيكنان به خاطر قهرماني شركت كنم. سپس خيلي زود به مادريد بازگشتم بدون اينكه به پيراسيكابا بروم. عالوه بر اين در گزارش منتشر شده هيچ نامي از من در دوپينگهاي احتمالي برده نشده است. در طول بازيگريام سعي كردهام هميشه فوتبال پاكي را بازي كنم و قانوني عمل كنم. اتهامات دروغين كامال برخالف اين عقيده است. در طول 20 سال بازيام هرگز تست پزشكي از من مثبت اعالم نشده كه بازيام را تحت تاثير قرار دهد. وراتيخواهانتركپاريسنژرمن مارك//و وراتي خواهان ترك پاريس//نژرمن ش//د. وراتي به مديران پاريس//نژرمن گفته كه تمايل دارد در تابس//تان پيشرو اين باشگاه را ترك كند. تاكنون باش//گاههايي نظير بارسلونا، چلسي، منچستريونايتد و منچسترس//يتي عالق//ه خود را به جذب اين هافب//ك ايتاليايي اعالم كردهاند.

ناصر الخاليفي مالك پاريسنژرمن عالقهاي به جدايي وراتي ندارد اما به نظر ميرسد با دريافت پيشنهادي در حدود 80 ميليون يورو اجازه جدايي وي را صادر كند. آرسنالدرانديشهجذبرودريگس به احتمال ف//راوان رودريگس در تيم فصل آينده رئالمادريد جايي نخواهد داش//ت. باشگاه آرسنال نام جيمز رودريگس هافبك كلمبيايي رئالمادريد را در ليست بازيكنان مدنظر خود قرار داده است.

زينالدي//ن زيدان نظر مثبتي روي جيمز ن//دارد و نام اين بازيكن را از ليست 18 نفره خود در فينال ليگ قهرمانان اروپا خارج كرد. قيمت رودريگس حدود 50 ميليون پوند است.

گفته ميشود ونگر در صورت ناكامي در جذب رودريگس به فكر جذب امباپه جوان اول موناكو خواهد بود. قيمت امباپه حداقل يكصد ميليون پوند تخمين زده ميشود. آخرينتالشهايليورپولبرايجذبچمبرلين تنهايكسالازقراردادفعليچمبرلينباآرسنالباقيماندهاست.باشگاه ليورپول خود را آماده ميكند تا پيشنهاد تازهاي به آرسنال براي جذب چمبرلين ارائه كند تا مانع از تمديد قرارداد 100 هزار پوند در هفتهاي اين هافبك مليپوش با توپچيها شود.

اين هافبك 22ساله در بازي شنبه گذشته انگلستان برابر اسكاتلند كه با تس//اوي دو بر دو به پايان رس//يد گل نخست سه شيرها را به ثمر رساند. ليورپول براي جذب چمبرلين مجبور به پرداخت مبلغ سنگين 40 ميليون پوند است. كنارهگيريشاراپوواازانتخابيويمبلدون ماريا ش//اراپووا شنبه گذشته اعالم كرد كه به دليل آسيبديدگي از ناحيه ران پا از مسابقات ويمبلدون كنارهگيري ميكند.

به گزارش ايس//نا و به نقل از اس//كاي اس//پورت، ش//اراپووا به دليل آسيبديدگي عضالت پا نميتواند در مسابقات انتخابي ويمبلدون شركت كند. اين تنيس//ور بهطور كامل تمامي مس//ابقات روي چمن فصل را از دست ميدهد.

ش//اراپوواي 30 س//اله به تازگي بعد از 15 ماه محروميت به ميادين بازگشته است.

او با انتقادات زيادي كه به حضور او در مسابقات تنيس شده بود، دست و پنجه نرم كرد و اكنون به نظر ميرسد دوباره با مانعي براي پيشرفت كردن و بازگشتن به اوج خود مواجه شده است.

ش//اراپووا قصد دارد در مس//ابقات ايگون شركت كند و خود را براي انتخابي ويمبلدون آماده كند. او براي اين مسابقات وايلد كارت دريافت كرده بود. با اين حال او اعالم كرد كه به دليل آسيبديدگي نميتواند در مسابقات ايگون نيز بازي كند. كاپلودرآستانهمربيگريدرقارهكهن سرمربي سابق تيم ملي فوتبال روسيه و رئالمادريد در آستانه برعهده گرفتن هدايت يك تيم چيني است.

فابيو كاپلو بعد از اينكه از هدايت تيم ملي فوتبال روسيه كنار رفت با وجود اينكه پيشنهادهاي زيادي داشته اما هدايت هيچ تيمي را بر عهده نگرفته اس//ت. روزنامه كوريره دلو اسپورت ايتاليا اعالم كرد كه كاپلو در آس//تانه حضور در ليگ چين است و بعد از بركناري چوي يونگ سو به نيمكت گيانگسو سانينگ بسيار نزديك شده است.

اين روزنامه ايتاليايي نوشت كه كاپلو براي هر فصل حضور در اين تيم چيني 10 ميليون يورو دريافت خواهد كرد و اين رقمي است كه تنها در ليگ چين به كاپلو داده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.