سال جامجهاني و ليگ غيراستاندارد

Jahan e-Sanat - - News - تلكس منهاي فوتبال

حتي اگر تيمهاي ليگ برتر همين حاال تمريناتشان را استارت بزنند، بدنسازي هشت هفتهاي استاندارد را از دست ميدهند و اين به سود تيم ملي در سال جامجهاني نيست. ليگ برتر ايران به گفته سعيد فتاحي، مسوول سازمان ليگ از شش مردادماه استارت ميخورد اما هنوز بسياري از تيمهاي ليگ برتر حتي صاحب خودشان را هم نميشناسند. استقالل خوزس//تان، نفت تهران و سياهجامگان، سپيدرود رشت و تراكتورسازي همچن//ان از نظر مالكيتي مش//كالتي دارند. آنها يا مالك خودش//ان را نميشناسند يا پول كافي براي رقابت در ليگ ندارند، به اين ترتيب شايد بتوان اين پنج تيم را از همين امروز جزو تيمهاي متوسط يا ضعيف قلمداد كرد و حداقل روي كاغذ نميتوان آنها را مدعي قهرماني دانست )هر چند نفت تهران سال قبل قهرمان جام حذفي هم شد(.

در واقع تقريبا يكسوم ليگ برتر قبل از شروع اوضاع خوبي ندارند و احتمال اين هست كه در تمام طول سال سوهان روح ليگ باشند و هر روز خبرهايي در مورد پول نداشتن براي گرفتن هتل و اتوبوس و هواپيما در مورد آنها بشنويم و البته براي ليگ هم بيآزار باشند و به تيم ملي هم كمكي نكنند. اين دست تيمها- منهاي تراكتور كه با اين وجود از اين تيم توقع بزرگي كردن ميرود- نهتنها مفيد نيستند بلكه تيمهاي برتر ليگ را هم تضعيف ميكنند و هيچ فشاري براي پيكرتراشي به آنها نميآورند و نتيجه اين دست تيمهاي بيآزار گاهي باعث نتايجي ميشود كه حذف نمايندگان ايران از جمله استقالل تهران، استقالل خوزستان و ذوبآهن در ليگ قهرمانان آسيا را در پي دارد.

از اين پنج تيم ليگ برتري كه بگذريم ميرسيم به كليت ليگ و نحوه آمادهسازي تيمها. ليگ برتر در تاريخ شش مردادماه آغاز ميشود. يعني از امروز تا شروع ليگ برتر تنها 47 روز باقي مانده است. اين در حالي است كه بسياري از تيمها هنوز با بازيكنان خودشان هم تمديد قرارداد نكردهاند چه برسد به بستن تيم با حضور درست در نقلوانتقاالت.

منهاي سايپا، گسترش و پرسپوليس، در واقع تيمهاي ديگر همين حاال هم اگر بخواهند استارت بزنند تيمي براي استارت زدن ندارند. استقالل 11 بازيكن بدون قرارداد دارد كه بايد آنها را تمديد كند، سپاهان شرايط بهتري دارد اما آنها هم كامل نيستند.

در واقع همين حاال هيچ تيمي نميتواند بدنسازي دو ماهه استاندارد را داشتهباشدچون84 روزديگرليگاستارتميخوردوالبتهپيشازليگ هم تيمها بايد فشار بدنسازي را كم كنند و بازيهاي تداركاتي انجام دهند. به اين ترتيب اين ليگ كه در آستانه جامجهاني براي ايران بسيار مهم است از اساس روي اصول جلو نرفته و نميرود و نميتواند بازيكناني سرپنجه و سرحال داشته باشد. حداقل در شروع ليگ برتر چنين خواهد بود. ابراهيموويچبالسآنجلسگاالكسيمذاكرهكرد بيتسعيدبااستقاللبهتوافقنهاييرسيد ويكتورليندلوفبهمنچستريونايتدپيوست وستهامخواهانجذبژيروشد ميثاقيان:اولويتسياهجامگاناستفادهازبازيكنانبومياست سومیايتاليادرجامجهانیفوتبالجوانان

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.