دختر02 سالهلتونیتبارقهرمانشد

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- يلينااستاپنكوتنيسباز02 سالهازلتونيباوجودباختچهار در برابر ش//ش در س//ت اول با شگفتي تمام توانست با دو برد شش بر چهار و شش بر سه در دو ست بعدي در مقابل سيموناهالپ، تنيسباز صاحبنام رومانيايي به پيروزي برسد و برنده مسابقات اوپن زنان روالن گاروس شود. در اين بازي ديدني در ست دوم نيز استاپنكو سه بر صفر عقب بود اما باالخره توانست اين موقعيت خود را جبران كند. او در اين مسابقه دوساعته، 54 سرو موفق داشت و با يك بكهند برقآسا توانست نخستين كسي باشد كه از سال 1933 تاكنون بدون داشتن عنوان به مقام قهرماني اوپن زنان دست يابد. اين پيروزي استاپنكو براي هالپ 52ساله گران تمام شد. او در صورت پيروزي در اين بازي ميتوانست به رده اول جهاني برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.