تالش کشورهای عربی مخالف براي گرفتن ميزباني جامجهاني از قطر

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

هياتي از كش//ورهاي عربي كه با قطر قطع رابطه كردهاند به س//وييس مقر فيفا رفتهاند و درخواست لغو برگزاري جامجهاني2202 در قطر را مطرح كردهاند.

تنش سياس//ي بين كش//ورهاي عربي با قطر باال گرفته است و ورزش را هم به طور كلي دستخوش تغيير و تحول قرار داده است. كشورهاي عربي به رهبري عربستان، امارات و مصر با كشور قطر قطع رابطه كردهاند و نهايت تالش خود را به كار ميگيرند تا اين كشور كوچك حوزه خليجفارس را به كلي منزوي كنند. هياتي از كشورهاي عربي به رياست مصر، راهي سوييس شدند تا فيفا را متقاعد به پس گرفتن ميزباني جامجهاني 2022 از قطر كنند. اين در حالي است كه همين كشورها براي گرفتن ميزباني جامجهاني2202 براي قطر، رشوههاي سنگيني پرداخت كردند اما االن شرايط به جايي رسيده كه آنها خواستار پس گرفتن ميزباني جامجهاني از دوست سابق خود هستند.

رسانههاي عربستاني طي روزهاي گذشته و با باال گرفتن مناقشات سياسي بين كشورهاي عربي با قطر به تالش گستردهاي براي لغو ميزباني قطر در جامجهاني 2022 دست زدهاند. تنشهاي سياسي كشورهاي عربي با قطر در عرصه ورزش هم روزبهروز گستردهتر ميشود و عربستان و امارات دست به اقدمات عجيبي براي تحت فشار قرار دادن قطر زدهاند. عربستانيها در تازهترين اقدام، تيمهاي قطري از جمله لخويا را به حمايت از تروريست متهم كردهاند و قصد دارندبافشاررسانهاي،برگزاريجامجهاني2202 رادرقطرمنتفيكنند.

درهمينارتباط،روزنامهالرياضيهعربستاندرگفتوگوييبارييسمنطقهايمركزانگليسي مطالعات و پژوهشهاي خاورميانه به بررسي اين موضوع پرداخته و از بسياري از موانع مالي و لجستيكيپيشرويقطربرايتحققرويايشدرميزبانيجامجهاني2202 سخنگفتهاست. امجددراينخصوصگفت:ميزبانيقطردرجامجهاني2202 باخطرمواجهشدهاست،چراكه موانع مالي و لجستيكي وجود دارد كه ممكن است قطر را از ميزباني محروم كند. وي ادامه داد: چگونه طرفداران فوتبال براي تماشاي بازيهاي مورد عالقه خود ميتوانند به كشوري سفر كنند كه ميزبان تروريستهاست؛ تروريستهايي كه هر لحظه ممكن است تصميم به منفجر كردن خود بگيرند! طه همچنين افزود: از سوي ديگر، پس از قطع ارتباط كشورهاي عربي از جمله مصر، بحرين، امارات و عربستان سعودي با قطر بدون شك دوحه با مشكالت مالي شديدي مواجه خواهد شد و مراكز تجاري آن نيز از اين مشكالت در امان نخواهند بود.

رييس منطقهاي مركز انگليسي مطالعات و پژوهشهاي خاورميانه عنوان كرد: عالوه بر اين، بخش عمدهاي از درآمدهاي هتلهاي قطر با حضور بازيكنان باشگاههاي عربستان در اين كشور تأمين ميشود چراكه باشگاههاي سعودي در ماه ژانويه هرسال اردوهاي آمادهسازي خارجي خود رادردوحهبرگزارميكنند.بنابراينازاينپسهتلهايقطرازجذبايندرآمدهامحرومهستند. امجد طه در پايان يادآور شد: در هر صورت به دليل حمايت مقامات قطر از تروريسم و پناه دادن آنها به تكفيريها در خاك خود، ميزباني قطر در جامجهاني2202 با خطر لغو مواجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.