نامه شهرداد روحانی به وزیر ارشاد

Jahan e-Sanat - - News -

رهبر ارکستر سمفونیک تهران در واکنش به استعفای مدیرعامل بنی//اد فرهنگی هنری رودکی ضمن انتشار نام//های خطاب به ریاس//ت جمهوری و وزیر ارشاد از آنها خواستار ابقای علیاکبر صفیپور در این سمت شد. در بخشی از نامه شهرداد روحانی آمده است: »فعالیت من به عنوان مدیر هنری و رهبر ارکسترسمفونیک تهران تقریبا همزمان شد با شروع مدیریت جناب آقای صفیپور در مقام مدیرعامل بنیاد رودکی که ارکستر سمفونیک تهران زیرمجموعه این بنیاد است. جا دارد اشاره کنم ما برای بهبود شرایط نوازندگان جلسات متعدد و طوالنی با ایشان داشتیم حتی در ساعات غیراداری و دیروقت. در این جلسات دنبال راهکارهایی بودیم از جمله باال بردن سطح کیفی، حقوق و بیمه نوازندگان.

برای کمک به باال بردن سطح کیفی نوازندگان در سال 95 با دعوت از اساتیدی از کشور ایتالیا مسترکالسهایی تشکیل شد برای س//ازهای بادی چوبی و همینطور ساز ویولن. البته برنامهریزی ش//ده که این مس//ترکالسها ادامه داشته باشد و اساتید دیگری هم برای سازهای بادی برنجی و سازهای ضربی دعوت شدند که امسال به ایران خواهند آمد.

از اقدامات دیگری که در سال گذشته با همت بنیاد رودکی و ش//خص آقای صفیپور اتفاق افتاد، فرستادن چندین نوازنده ارکس//تر سمفونیک به خارج از ایران برای همکاری با ارکستر سمفونیکهای اروپایی و آسیایی بود از جمله همکاری چندین نوازنده ارکستر سمفونیک تهران با نوازندگان ارکستر سمفونیک جوانان اروپا در ایتالیا و همینطور همکاری چند نوازنده با ارکستر چین.درضمنسالگذشتهارکسترسمفونیکفستیوالپوچینی از کشور ایتالیا برنامه مشترکی با ارکسترسمفونیک تهران در تاالر وحدت اجرا کرد که با استقبال خوب مردم و جراید و تلویزیون ایتالیا مواجه ش//د به طوری که مدیران فس//تیوال از ارکستر سمفونیک تهران برای اجرای برنامه در شهرهای مختلف ایتالیا دعوت کردند.

اتفاق جالب دیگری که به همت آقای صفیپور افتاد، این بود که ارکس//تر سمفونیک تهران برای اولین بار به مناطق دورافتاده کشور رفت و برای هموطنان برنامه اجرا کرد. این بار ما به جنوب کشور سفر کردیم از جمله عسلویه، منطقه آزاد ارون//درود، بوش//هر و اه//واز )در منطق//ه آزاد اروندرود نزدی//ک به چهار هزار نفر به دیدن برنامه آمده بودند(. البته برنامهریزیهایی ش//ده بود که ای//ن اجراها در دیگر مناطق دورافتاده کش//ور نیز ادامه داش//ته باشد. در خاتمه مطمئن هستم که درایت و حمایت شخص آقای صفیپور به پیشرفت و روند رو به رش//د ارکستر س//مفونیک تهران بسیار موثر و مفید بوده و امیدوارم ایش//ان را مانند سابق در کنار ارکستر سمفونیک تهران داشته باشیم و شرایط ابقای آقای صفیپور در بنیاد رودکی مهیا شود.«

در روزهای گذشته علیاکبر صفیپور به دلیل آنچه »اتمام زمان مجاز ماموریت از کتابخانه ملی« خوانده، استعفای خود را به وزیر ارشاد تقدیم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.