کامبیز دیرباز بازیگر نقش جهانآرا

Jahan e-Sanat - - News -

ایوب آقاخانی، نویس//نده و کارگ//ردان تئاتر کش//ور و سرپرس//ت گروه تئاتر پوشه از قطعی شدن بازیگر نقش ش//هید محمد جهانآرا در س//ومین حلق//ه از تریلوژی پرترهنگاریهای جنگ خود خب//ر داد و گفت: این نقش حس//اس را کامبی//ز دیرباز، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایفا خواهد کرد.

اوافزود:دیرباز81 سالپیشباایفاینقشسیاوشدرمجلس »سیاوشخوانی« امیر دژاکام به طور جدی در تئاتر حضور پیدا کرد و امروز نیز در نقش یک قهرمان ملی تاریخ جنگ تحمیلی کشورمان به کارگردانی بنده روی صحنه میرود.

آقاخانی با اش//اره به اینکه این س//ومین حلقه از تریلوژی پرترهنگاریهایم است، اظهار داشت: بعد از شهید احمد کشوری، شهید دکتر مصطفی چمران و شهید محمد جهانآرا آخرین و سومین پرتره جنگی است که به نگارش آن پرداختم.

نمایش جدید گروه تئاتر »پوش//ه«، همزمان با هفته دفاع مقدس،نیمهدومشهریورماه6931 درتاالرچهارسویمجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

به زودی عوامل و نام اصلی این نمایش اجرا میشود و گفته میش//ود کامبیز دیرباز آخرین بار هشت سال پیش با نمایش »ی//ک زن، یک مرد« به کارگردانی آزیتا حاجیان روی صحنه تئاتر رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.