ماهی سیاه کوچولو

Jahan e-Sanat - - News -

صم//د بهرنگی دوم تیرماه 1318 در محله چرن//داب در جنوب بافت قدیمی تبریز در خانوادهای تهیدس//ت چشم به جهان گشود. پدر او عزت و مادرش سارا نام داشتند. صمد دارای دو برادر و سه خواهر بود.

او درباره خودش گفته است: قارچ زاده نشدم بیپدر و مادر، اما مثل قارچ نمو کردم ولی نه مثل قارچ زود از پا درآمدم. هر جا نمیبود، به خود کشیدم، کسی نشد مرا آبیاری کند. من نمو کردم... مثل درخت سنجد کج و معوج و قانع به آب کم، و شدم معلم روستاهای آذربایجان. پدرم میگوید: اگر ایران را میان ایرانیان تقسیم کنید، از همین بیشتر نصیب تو نمیشود.

بهرنگی در 19 سالگی اولین داستان منتشرشدهاش به نام »عادت« (1339) را نوشت. یک سال بعد داستان »تلخون« را که برگرفته از داستانهای آذربایجان بود، با نام مستعار »ص. قارانقوش« در کتاب هفته منتشر کرد. بعدها از بهرنگی مقاالتی در روزنامههای »مهد آزادی«، »توفیق« ...و به چاپ رس//ید با امضاهای متعدد و اس//امی مستعار فراوان از جمله داریوش نوابمرغی، چنگیز مرآتی، بابک، افش//ینپرویزی، ص. آدام و آدی باتمیش. برای اولین بار بعد از انقالب اسالمی مجموعه قصههای صمد بهرنگی با تصحیح عزیزاهلل علیزاده توسط انتشارات فردوس تهران در سال 1377 در 438 صفحه منتشر شد.

عمر موثر آثار و افکار صمد بسی فراتر از عمر کوتاه اوست. قصههای او که بیشتر توسط کان//ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبلیغ میش//دند، نوعی قهرمانگرایی عاری از نفسپرستی را در میان نسل جوان رواج داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.