علیاکبر تجویدی درگذشت

Jahan e-Sanat - - News -

علیاکب//ر تجوی//دی پژوهش//گر، باستانشناس و نگارگر پیشکسوت کشورمان پس از سالها تحمل بیماری در پاریس درگذشت.

حس//ن محمدی، مدیر موسس//ه کتابآرایی ایرانی ضمن تایید این خبر گفت: استادعلیاکبرتجویدیفرزند هادیخان تجویدی و برادر محمد و علی تجویدی از نقاش//ان و نوازن//دگان فقید کش//ورمان، روز 20 خردادم//اه در پاریس درگذشت.

او با اظهار تاثر از درگذشت این پژوهشگر مطرح حوزه نگارگری کشورمان پس از سالها بیماری و خانهنشینی در پاریس، افزود: زندهیاد تجویدی صاحب مقاالت و تالیفات متعددی در زمینه هنر و فرهنگ ایرانی بود که از آن جمله میتوان به کتاب مهم »نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری« اشاره کرد.

یادآوری میش//ود علیاکبر تجویدی، متولد ،1305 فرزند هادیخان تجویدی از شاگردان کمالالملک و از هنرآموختگان مدرس//ه صنایع مس//تظرفه، یکی از مهمتری//ن هنرمندان و پژوهشگران خاندان تجویدی بود. به گفته محمدی، جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری زندهیاد علیاکبر تجویدی متعاقبا اعالم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.