سینماها از 23 تا 26 خرداد تعطیل هستند

Jahan e-Sanat - - News -

سینماهای سراسرکشور به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام علی )ع( و شبهای قدر تعطیل هستند.

تمام سینماهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن شهادت امیرالمومنین حضرت علی )ع( و ش//بهای قدر از س//اعت 19 سهش//نبه 23 خرداد تا پایان روز چهارش//نبه 24 خرداد و از ساعت 19 پنجشنبه 25 خرداد تا پایان روز جمعه 26 خرداد تعطیلهستند.

سینماها فقط روز پنجشنبه 25 خرداد از صبح تا ساعت 19 میتوانند فعال باشند و فیلم نمایش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.