دعای روز هفدهم ماه مبارك رمضان

Jahan e-Sanat - - News -

بسم اهلل الرحمن الرحيم اللهـ ّما ْه ِدنيفي ِهلِصالِ ِحاأل ْعما ِلوا ْقـ ِضليفي ِه ال َحوائِ َجواآلما ِليامنالي ْحتا ُجالیال ّت ْفسيروالسؤال

ِِ يا عالما بما في صدور العالمين َّ صلعلی محمد وآله ال ّطا ِهرين.

خدایا راهنماییم کن در آن به کارهای شایسته و اعمال نیک و ب//رآور برایم حاجتها و آرزوهایم ای که نیازی به سویت تفسیر و سوال ندارد ای دانای به آنچه در سینههای جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاکیزگان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.