تا سال 1400 به 26 درصد ميرسد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مركزپژوهشهايمجلسپيشبينيكردهاست نرخ بيكاري در سال0041، در سناريوي خوشبينانه بهحدود61 درصدودرسناريويبدبينانهبهحدود 26 درصد ميرسد.

تسنيم ديروز با اعالم اين موضوع نوشت: در قانون برنامهششمتوسعهكهازسالجاريآغازشده،ميزان اشتغالزاييساالنه059 هزارشغلتعيينشدهاستو در پنج سال آينده بايد »حداقل براي چهار ميليون و 750 هزار تن« شغل ايجاد شود.

به گفته مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در س//ال گذشته4/21 درصدبودهوايرانباحدود2/2 ميليون بيكارروبهرواست.اگردولتميخواهدبربيكاريغلبه كند چارهاي جز اين ندارد كه رشد اقتصادي ايران را روي ميانگين هفت تا هشت درصد براي سالهاي آيندهنگهداردوسرمايهداخليوخارجيجذبكند. پيشتر اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به مسووليت س//نگين دولت براي اشتغالزايي در برنامه شش//م گفت: براي ايجاد 950 هزار فرصت شغلي در س//ال نيازمند 770 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري هستيم كه اين منابع بايد از طريق سرمايهگذاري خارجي، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملي، منابع بانكي و منابع و سرمايهگذاري بخشخصوصي تامين شود. با توجه به اينكه بودجه موردنظر جهانگيري براي اشتغال در پنج سال آينده نزديك به چهار هزار هزار ميليارد تومان خواهد بود به نظر ميرسد اين رقم »فضايي« باشد. پيش از اين خبرگزاري مهر روز چهارم ارديبهشت گذشته خبر داده بود علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز پژوهشهاي مجلس در جلس//ه غيرعلني مجلس در مورد بيكاري اعالم كردند »اگر هر سال يكميليونشغلنيزايجادشودتاسال0041 نرخ بيكاري موجود تغييري نخواهد كرد.«براساس اين گزارش، اكبر رنجبرزاده، عضو هيات رييسه مجلس درباره اين نشست گفته بود آمار اعالم شده از سوي علي ربيعي و مركز پژوهشهاي مجلس درباره آمار بيكاران با يكديگر تفاوت دارد.

وي افزوده بود كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نرخ بيكاري را سه ميليون و 200 هزار تن و مركز پژوهشهااينآمارراششميليونو005 هزارتن تا هفت ميليون تن اعالم كرده است.

از طرفي اما مركز پژوهشهاي مجلس در آبان سال گذشته نيز با هشدار نسبت به افزايش بيكاري وپيامدهايآناعالمكردهبودتاسال0041 بيشاز چهار ميليون بيكار در ايران وجود خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.