جاي خالي بخشخصوصي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اما نكتهاي كه در اين ميان وجود دارد، آن است كه صحبتكردندرموردمناطقآزادوارزيابيمشكالت ومزايايآنبايدحركتيمبتنيبرمرجعيتاقتصادي محسوب ش//ود ولي متاسفانه در حال حاضر سايه مباحث سياسي و حتي امنيتي بيش از دغدغههاي اقتصادي گسترش پيدا كرده است.

ضمن اينكه كارآمدي مناطق آزاد، وابستگي تام به ميزان فعاليت بخشخصوص//ي در اين مناطق دارد. بيشك سرمايهگذاراني خصوصي كه به دنبال فرصتهاي طاليي براي توسعه فعاليتهاي خود، حضور در اين مناطق را در اولويت خود قرار دادهاند، درمواجههباشركتهايدولتيوشبهدولتيسركوب ميشوندوهمانآفتيكهدرسايربازارهاگريبانشان را ميگيرد در اينجا نيز سد راهشان ميشود. واقعيت ايناستكههرقدربخشخصوصيواردفعاليتهاي مناطق آزاد شود، منطقه آزاد به همان ميزان رشد ميكند و اين به معناي آن است كه دولت بايد ...

عطش خود براي فعاليت اقتصادي در اين مناطق را كنترل و محدود كند.

ضمناينكهفارغازنگرانيهابابتفعاليتاقتصادي شركتهاي دولتي در مناطق آزاد، دغدغه پررنگي بابت تبديل ش//دن مناط//ق آزاد به حياط خلوت دولتها وجود دارد چراكه در صورت رخ دادن چنين پديدهاي به جاي آنكه اين مناطق مركز فعاليتهاي اقتصاديباشند،تبديلميشوندبهبسترهاييقانوني براي اعمال نفوذ دولتمردان.

همه اين موارد از اين منظر قابل توجه است كه به جاي ش//دت دادن به تب تند ايجاد مناطق آزاد، بهتر است دولت درخصوص ابزارها و پيشفرضهاي اوليه رونقبخش//ي و كارآمدي اين مناطق، سلسله تحليلهايكارشناسيودقيقيباحضورتشكلهاي اقتصادي بخشخصوصي ترتي//ب دهد تا مجبور نشويم ريلگذاريها را هر روز برخالف روز پيشين انجامدهيم. * رییس فدراسیون واردات ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.