جايخاليبخشخصوصي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فرهاد احتش/امزاد*- مناط//ق آزاد را بايد يك//ي از اهرمهاي اقتص//ادي دولت براي تمرين در فضاي واقعي براي پيوستن به تجارت جهاني بدانيم. پيشفرض اوليه در اين رابطه، گام برداشتن ب//ه صورت مرحله به مرحله و هم//راه با دريافت بازخورد اقتصادي از حضور در عرصه آزاد تجارت اعم از صادرات و واردات و اصالح ضعفها و نقصها بوده است. اين تالش خصوصا در نوار مرزي كشور شكلهمهجانبهتريميتوانستبهخودبگيردولي متاسفانه سطح درآمد پايين مرزنشينان از يكسو و باالبودن ميزان قاچاق در مناطق مرزي از سوي ديگر سبب شد كه اين برنامه با وجود همه تالشها وهمهتسهيالتيكهبرايآنتداركديدهشدهبود، چندان به نتيجه اصلي و هدف ترسيمشده دست پيدا نكند. هرچند اين دو علت را بايد دو روي يك سكه بدانيم ولي به هر ترتيب اين دو همراه با داليل ديگرنظيرضعفزيرساختهاياوليهدراينمناطق، سبب شد با وجود استفاده سرمايهگذاران مختلف از تسهيالت متعدد و متوالي، جهش چشمگيري آنچنان كه پيشبيني ميشد، در جذب سرمايه خارجي به ويژه در بخشهاي مولد، جذب و انتقال تكنولوژي به درون اقتصاد كشور، ايجاد فرصتهاي اشتغالدرداخلكشوروافزايشتوليدوارزشافزوده بخشهاياقتصاديبهويژهبخشصنعترخندهد. ديگر ش//واهد نيز نشان از آن دارد كه مناطق آزاد نهتنهاازاهدافتعيينشدهدورشدندبلكهحتيبه شكليتبديلشدندبهمفريبرايوارداتغيررسمي كه بايد در اين خصوص آسيبشناس//ي دقيق و همهجانبهايشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.