20 تنآبسنگینایران بهخارجمنتقلميشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایرنا-مديركلآژانسبينالملليانرژياتميديروز تاييدكردكه02 تنازذخايرآبسنگينايراندرآينده نزديك به خارج منتقل ميشود.آمانو در كنفرانسي خبري گفت: طبق اطالعات ما 20 تن از ذخاير آب سنگينايراندرآيندهنزديكبهخارجمنتقلميشود امانميتوانمبگويمبهكجامنتقلخواهدشد.ويتاكيد كرد كه هر گونه برداشت منفي از گزارشهاي آژانس سوءتفاهم كامل است.آمانو در سخنراني خود در آغاز ايننشستافزود:آژانسبهراستيآزماييعدمانحراف مواد هستهاي اعالمشده ايران طبق توافق پادماني اين كش//ور ادامه ميدهد و ارزيابيها درباره نبود مواد و فعاليتهايهستهاياعالمنشدهدرايراننيزهمچنان در جريان است.در نشست فصلي شوراي حكام كه تا روز جمعه 16 ژوئن 26) خرداد( ادامه خواهد يافت، جديدترينگزارشآمانودربارهنظارتبربرنامههستهاي ايران مورد بررسي قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.