تاوان تاریخي انتخاب مردم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعود س/لیمي- هنگامي كه هشتم نوامب//ر 2016 و برخالف همه پيشبينيها و باالتر از آن برخالف سنت ديرينه سياسي اي//االت متحده آمري//كا، ن//ام دونالد ترامپ بهعن//وان چهلوپنجمين رييسجمهور اين كشور اعالم شد، زنگ ظهور عصر تازهاي در »سياستورزي« جهان به صدا درآمد.

ادامه در همین صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.