پرداخت وام 5 میلیون تومانی با وثیقه یارانه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بانک مركزی ابالغ كرد؛

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.