دفاع قاضيپور براي ختم ماجرا

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- صحن علني مجلس ديروز سوال شش نماين//ده از وزير امور اقتصادي و دارايي را مورد بررس//ي قرار داد. علي طيبنيا براي پاسخ به سوال نمايندگان درباره عدم بازگش//ت منابع حاصل از بازپرداخت اقس//اط مس//كن مهر توسط بانك مسكن به بانك مركزي و علت واگذاري مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزال به بخشخصوصي به بهارستان رفت و در نهايت با پاس//خهاي خود، نمايندگان را قانع كرد. ن//ادر قاضيپور دي//روز در صحن علني مجلس به حمايت از نايب رييس مجلس پرداخت و در مورد حاشيهسازي در مورد واكنشمسعودپزشكيانبهشعار»مرگبرآمريكا«توضيحاتي ارائه كرد. مجلس در روز پركار خود چتر حمايتي خود را بر سر بافندگانكشوربازكردتاطبقمصوبهقاليبافان،بافندگانفرش و شاغالن صنايعدستي شناسنامهدار واجد شرايط، بيمه شوند. بيانيهنمايندگانكرددرصحنعلنيپارلماننيزديروزقرائتشد كه وكالي ملت در آن ضمن محكوم كردن حمالت تروريستي هفتهگذشتهتهرانتاكيدكردندجريانتكفيريداعشبههيچ قوم و مذهب و مليتي تعلق ندارد بلكه همه اقوام، مذاهب و اديان در مقابل اين پديده شوم قرار گرفتهاند.

عليطيبنيادرپاسخبهسواليدربارهعلتواگذاريمجتمع آلومينيومالمهديوهرمزالبهبخشخصوصيگفت:نميدانم چرا عدهاي سعي دارند اموال دولت را به طرف خارجي واگذار كنند،شركتيكهدوهزارو003 ميلياردتومانقيمتگذاري شده و 450 ميليارد تومان زيان انباشته دارد، بعد از مزايده به بخشخصوصي واقعي واگذار ميشود و اين شركت تاكنون به تمامي تعهدات خود عمل كرده و اگر غير از اين باشد، سازمان خصوصيسازي ميتواند آن را فسخ كند.

وزيراقتصادبااشارهبهاينكهدرسال49 تعداديازنمايندگان مجلس از ديوان عدال//ت اداري تقاضاي ابطال مصوبه هيات واگذاري را مطرح كردند، اظهار داشت: برهمين اساس ديوان محاسباتباصدورقرارعدمصالحيت،موضوعماده»03«قانون اجراي اصل «44» را ارجاع ميدهد و براساس اين قانون هياتي براي داوري بر موارد واگذاريها تعيين شده است كه اعضاي اين هيات هفت نفر بوده كه پنج نفر از آنها از زمان دولت دهم تعيين شدند. عضو كابينه دولت يازدهم با بيان اينكه تمامي موارد براي واگذاري مجتمع المهدي و هرمزال مورد بررس//ي كارشناس//ي قرار گرفته بود، ادامه داد: بعد از آن نمايندگان از دادگاه تجديدنظ//ر يعني قوه قضاييه درخواس//ت ابطال راي هيات داوري را مطرح كردند كه قوه قضاييه در سال 95 اين درخواست را وارد ندانست و شركت را منطبق با قوانين صحيح عنوان كرد. يعني تمام موارد رسيدگي در قوه قضاييه طي شده و شكايت رد شده است.

نمايندگان مجلس ش//وراي اسالمي سوال نماينده مردم بندرعب//اس از وزير امور اقتصادي و داراي//ي درمورد واگذاري مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزال به بخشخصوصي را وارد ندانسته و پاسخهاي علي طيبنيا را قانعكننده دانستند.

درادامهعليطيبنيادرپاسخبهسوالمجيدكيانپور،نمايند مردم دورود و ازنا به نمايندگي از پنج نماينده ديگر درباره عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسكن مهر توسط بانك مسكن به بانك مركزي، اين موضوع را در جلسه علني مجلس مطرح كرد. وي گفت: در فرآيند اجراي مسكن مهر و پرداخت تسهيالت در دولت قبل به دليل اينكه منابع الزم در اختيار اين بانك قرار نگرفت، حسابهاي بين بانكي اين بانك در بانك مركزي بدهكار شد و همين موضوع باعث استفاده از منابعپرقدرتبهميزان54 هزارميلياردتومانوبهتبعآنتورم شديددركشورشد.طيبنيااظهاركرد:همانطوركهدرگذشته نيز بارها از همين تريبون به نمايندگان مجلس در دو دوره دهم و نهم گفتم، براساس بند »ب« ماده «11» قانون پولي و بانكي كشور، نظارت بر فعاليت بانكها و موسسات اعتباري برعهده بانك مركزي است بنابراين قانونگذار در اين زمينه ماموريت و يا وظيفهاي را به وزير امور اقتصادي و دارايي نداده است. عضو دولت يازدهم توضيح داد: در فرآيند اجراي طرح مسكن مهر و پرداخت تسهيالت به متقاضيان اين طرح، به علت اينكه دولت وقت منابع مالي الزم را در اختيار بانك مسكن قرار نداده بود، حسابهايبانكمسكننزدبانكمركزيبدهكارشد.طيبنيا خاطرنشانكرد:درنهايتاينموضوعمنجربهاستفادهازمنابع پرقدرت بانك مركزي يا همانچيزي كه ما پايه پولي ميناميم بهميزاننزديكبه54 هزارميلياردتومانشد.طيبنياگفت: با توجه به بررسيهاي انجام شده و عدم توان مالي دولت براي تامين كسري محاسبه شده، مقرر شد كسري يادشده از محل وصولاقساطمسكنمهربااستمهالهفتسالهپرداختخطوط اعتباريبانكمسكنتامينشود،يعنياستمهالسهسالهاوليه برايتامينماليطرحمسكنمهربودوايناستمهالهفتساله بعديكهمجموعابه01 سالارتقايافتبراياينبودكهبتوان اين پروژه مهم يعني حساب صندوق پسانداز يكم را اجرايي كرد.وي ادامه داد: با افتتاح حساب صندوق پسانداز مسكن يكم و تامين كسري منابع آن از محل وصولي مسكن مهر اين امكان برايبانكمسكنفراهمشدهاستكهدراواسطسال59 نرخ سود تسهيالتي از محل حساب يادشده را بدون اتكا به منابع يارانهاي پس از حدود 25 سال تكرقمي كند و در بافتهاي فرسوده هشت درصد و در ساير مناطق به 9/5 درصد كاهش دهد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه بانك مسكن وجوه اداره شده ندارد بلكه در بازار بين بانكي نيز بدهكار بوده و كس//ري دارد، گفت: بانك مسكن از دو ميليون و 369 هزار و 587 واحد متعهد، به يك ميليون و 753 هزار و 278 واحد تسهيالت داده و تكميل كرده است. در نهايت نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي اسالمي از پاسخهاي وزير امور اقتصادي و دارايي قانع شد.

درادامهصحنعلنيمجلسزمانيكهتريبونقاضيپوربراي بيان تذكري باز شده بود، او در رابطه با جلسه روز چهارشنبه مجلس كه با وجود حادثه تروريستي به كار خود ادامه داده بود، خطاببهپزشكيانگفت:شماآنروزهنگامشعارمرگبرآمريكا همراه با باقي نمايندهها، اين شعار را تكرار كرديد. اما بعضي از رسانههاشيطنتكردند،شمارزمندهعاليقدرنظامهستيدولي متاسفانهبرخيشايعاتمطرحميشود.اماماازشماكههميشه حامي سپاه و نظام بوديد، حمايت ميكنيم.

پزشكيان در تكميل صحبتهاي قاضيپور و دفاع از خود دربرابرشايعههاگفت:منبايداشارهايبهبرنامهروزچهارشنبه داشته باشم. در آن روز برادرمان آقاي دليگاني زماني كه قرار بود، درموردمعدنيورتصحبتكند،شروعكردندبهسردادنشعار مرگ بر آمريكا. من هم گفتم كه »مرگ برآمريكا چه ربطي به معدن دارد؟« براي اينكه نگذاريم جلسه از حالت عادي خارج شود.وي ادامه داد: در كنار ما داعشيها و اشرار با مسلسل در حال جنايت بودند اما مجلس با قدرت ايستاد. متاسفانه برخي سايتها اعالم كردهاند كه فالني گفته است داعش چه ربطي ب//ه آمريكا دارد؟! بحث ديگري هم مطرح كردند كه فالني با مدافعان حرم مخالف است! پزشكيان گفت: اگر مدافعان حرم نبودند االن داعشيها در تمام نقاط كشور فاجعه به پا ميكردند. ما به مدافعان حرم و پاسداراني كه اجازه حضور تروريستها در كشور را ندادند ارج مينهيم. اين صحبتهاي پزشكيان با فرياد »احسنت«نمايندگانهمراهشد.

پس از اين صحبتها و تمام ش//دن دفاعيه نايب رييس، نوبت به مصطفي كواكبيان براي بيان تذكرش رسيد و او گفت: از جلسه غيرعلني ديروز هيچ چيزي جز سخنراني دوستان، عايدمان نشد. ما درخواست جلسه غيرعلني براي بررسي اين حادثه داريم، نه اينكه هيات رييس//ه هر وقت دلش بخواهد، جلسه غيرعلني شود. ما درخواست داريم و تا تنور داغ است اين جلسه را برگزار كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.