دولت در ماجراي سند 2030 دنبال شريك جرم نباشد

Jahan e-Sanat - - News -

رييس قوه قضاييه، آمريكا و اذناب منطقهاي آن به ويژه عربستان سعودي را داعش بينالمللي توصيف و با بيان اينكه حوادث تروريستي اخير در تهران فاقد هرگونه ارزش نظامي بوده از تالشهاي همه نيروهاي امنيتي- انتظامي از جمله وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در تامين امنيت كشور قدرداني كرد.

آيتاهلل آمليالريجاني در جلسه مسووالن عالي قضايي با اشاره به واكنش كاخ سفيد به حوادث تروريستي تهران، چنين واكنشي را نشاندهنده حمايت آش//كار آمريكا از تروريس//تها دانست و با بيان اينكه چنين موضعگيري لكه ننگي بر دامان حكومتهاي مدعي دفاع از حقوق بشر و مقابله با تروريسم است، افزود: خوشبختانه آمريكا و اذناب منطقهاي آن امروز چهره واقعي خود را بيش از گذشته آشكار كردند و مشخص شد كساني كه در كنار يكديگر به حمايت از تروريسم ميپردازند و رقص شمشير ميكنند، داعش بينالمللي هستند. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه حركتهاي كور اخير در تهران فاقد هرگونه ارزش نظامي بوده از تالشهاي تامينكنندگان امنيت كشور قدرداني كرد و گفت: كشورهاي اروپايي كه مدعيترين كشورها به لحاظ امنيتي هستند نيز گاه صحنه اقدامات تروريستي ميشوند. ما از فرزندان ملت در وزارت اطالعات، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيروي قدس سپاه، نيروي انتظامي، دادستانها و قضات سراسر كشور سپاسگزاريم كه با خنثيسازي موارد متعدد تهديد عليه امنيت كشور، جان خود را براي امنيت مردم به خطر مياندازند. آيتاهلل آمليالريجاني ابراز اميدواري كرد كه با اتحاد هرچه بيشتر همان گونه كه با همكاري مردم و مسووالن، شر منافقين از مملكت رفع شد، ريشه تروريسم به هر شكل آن نيز در كشور خشكانده شود. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از س//خنان خود تعبير »آتش به اختيار« در س//خنان اخير رهبر معظم انقالب در جمع دانش//جويان را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين تعبير براي جوانان مومن بسيار پرمعناست. آتش به اختيار در عرصه فرهنگي يعني دلسوزان انقالب خصوصا جوانان نبايد به دليل كم كاري احتمالي برخي مسووالن، كارهاي فرهنگي را بر زمين بگذارند بلكه بايد همانند مجاهدين در مقابل قاعدين در صف اول جهاد انقالبي حضور داشته باشند و در مسير تحقق اهداف فرهنگي انقالب و ارزشهاي آن بكوشند. رييس قوه قضاييه در عين حال تاكيد كرد: البته اجراي فرمان آتش به اختيار، متوقف بر تشخيص درست موضوعات و فهم صحيح مسايل است.

آيتاهلل آمليالريجاني همچنين با انتقاد از طرح پارهاي ادعاها و انتشار برخي اسناد در شبكههاي اجتماعي منسوب به مسووالن كشور مبني بر اطالع داشتن همه قوا و دفتر مقام معظم رهبري از مفاد سند 2030 تصريح كرد: گاهي انسان از نحوه بيان و مغالطه در برخي موضوعات تعجب ميكند. آنچه در مورد سند 2030 براي قوه قضاييه آن هم استحضارا و صرفا جهت اطالع ارسال شد، مصوبه هيات وزيران مبني بر تشكيل كارگروه ملي آموزش 2030 پس از امضاي اين سند بود و بر اين اساس قوه قضاييه هيچ دخالت و اطالعي پيرامون جزييات و محتواي اين سند نداشته است. رييس قوه قضاييه افزود: با بررسي سند ادعايي و مالحظه تاريخ آن كه52 شهريورماه سال59 است به سادگي ميتوان دريافت كه اين مصوبه هيات وزيران، ماهها پس از بررسي سند 2030 و اتخاذ تصميم پيرامون آن، صرفا مربوط به تشكيل كارگروه ملي آموزش 2030 با مسووليت وزارت آموزشوپرورش است كه همانند ساير مصوبات هيات محترم وزيران در روزنامه رسمي منتشر و به دستگاههاي ذيربط ابالغ شده است و در آن هيچ اثري از محتوا و جزييات بيانيه »چارچوب اقدام براي آموزش« موسوم به سند 2030 به چشم نميخورد.

رييس قوه قضاييه اطالع داشتن دستگاه قضايي از جزييات اين سند الاقل به استناد آنچه در شبكههاي اجتماعي منتشر كردهاند را دروغ محض دانست و توصيه كرد: انتظار ميرود كه دولت محترم با خودداري از تبليغات رسانهاي و بيان حرفهاي مغالطهآميز، مسووليت كار خود را در اين زمينه برعهده گيرد و به دنبال پيدا كردن شريك جرم نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.