تغييرنامرآكتوراراكبرايحفظماهيت آب سنگين آن است

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-سخنگويسازمانانرژياتميتغييرنامرآكتورتحقيقاتياراكبه رآكتور تحقيقاتي خنداب را در راستاي حفظ ماهيت آب سنگين اين رآكتور در اسناد رسمي مربوط آژانس دانست. بهروز كمالوندي با اشاره به تغيير نام رآكتورتحقيقاتيآبسنگيناراكبهرآكتورتحقيقاتيآبسنگينخندابكه در گزارش جديد آژانس بينالمللي انرژي اتمي به آن اشاره شده است، گفت: تغيير اين نام به اين دليل بود كه در اسناد، ماهيت آب سنگين اين رآكتور حفظ شود. وي همچنين گفت: تغيير نام رآكتور اراك از سوي هيچ كشوري ازجملهآمريكادرخواستنشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.