مناقشات ادامهدار مرکز آمار و بانک مرکزی به شورای عالی آمار کشید

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- مناقشات ادامهدار مرکز آمار و بانک مرکزی درباره اعالم آمارهای اقتصادی به پنجاه و پنجمین نشست شورای عالی آمار که بررسی برای تصویب کلیات تهیه و تدوین برنامه ملی آمار اختصاص یافته بود،کشیده ش//د و اعضای ش//ورای عالی آمار س//خنان و انتقاداتی را مطرح کردند.

علیرض//ا مقتدایی، نماینده بان//ک مرکزی و مدیرکل آمار اقتصادی بانک مرکزی از کسانی بود که انتقاداتی را مطرح کرد. ناظر بر شیوههایی که مرکز آمار در ارائه آمار به کار میگیرد و نواقصی که در برنامه ملی آمار تشخیص داده بود از مرکز آمار ایران درخواس//ت کرد این برنامه به کمیسیونهای تخصصی ارجاع داده شود تا بار دیگر درباره بخشهای مختلف آن بحث شود.

وی همچنین به مباحث مربوط به اعالم آمار رشد و تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره و از تهیه و انتشار آمار در بانک مرکزی دفاع کرد. ضعفنظامآماریایران اینسخنانباواکنشمحمدباقرنوبختروبهروشد.ویبا بیان اینکه این جلسه به بررسی برنامه اختصاص دارد، گفت: از مباحث مربوط به مرجعیت رسمی آمار عبور کردیم و طبق تصویب مجلس، مرکز آمار ایران، مرجع رسمی اعالم آمار کشور است.نوبخت بیان کرد: تشکیل جلسه شورای عالی آمار در راستای ماموریتی است که در بند »ب« ماده «10» قانون احکام دائمی توسعه تعیین شد. در این بند حکمی صراحت دارد که باید برنامه ملی آمار برای دوره پنج ساله 1396-1400 به تصویب شورای عالی آمار برسد.

وی افزود: یعنی همزمان با برنامه شش//م، برنامه ملی آمار قرار است تهیه شود که در شورای ملی آمار تصویب شد. امروز قرار است رایزنی شود که چطور این برنامه تهیه شود. سازمان برنامه و بودجه یک سازمان تخصصی در تهیه برنامه است. ما از تجارب خود استفاده کردیم و برای تهیه هر برنامه ابتدا یک نظام تدوین برنامه تهیه و باید تعریف کنیم وضعیت موجود چیست و وضعیت مطلوب کدام است و با کدام راهبردها میتوان به آن رسید.

نوبختگفت:وضعیتکنونیماهمیننظامسنتیاست که باید به در خانه افراد رفت، اطالعات گرفت و منتشر کرد که در دنیا منسوخ شده است. در قرن بیست و یکم از روش استقرایی از ریزدادههای اداری استفاده میشود که به آن نظ//ام آماری ثبتی مبنا میگویند. برای رفتن به وضعیت مطلوب باید راهبرد داش//ته باش//یم که رییس مرکز آمار ایران 12 جهتگیری و راهبرد کلی ارائه کرده که اعضای شورای عالی آمار ایران آن را بررسی کرده است.او همچنین اظهار کرد: امیدواریم تا آبانماه سالجاری برنامه ملی آمار در شورای عالی آمار تصویب شود.رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست در پاسخ به مباحث مطرحشده از سوی نماینده بانک مرکزی ایران در خصوص تهیه و انتشار آمار اظهار کرد: در هیات دولت نیز مباحث مربوط به تهیه و انتشار آمار بحث شده و مباحث به مجلس هم کشیده شد و در نهایت تصویب شد که مرجع رسمی مرکز آمار باشد. نوبخت بیان کرد: البته این موضوع به این معنی نیست که دستگاههای دیگر نمیتوانند آمار تهیه کنند. بانک مرکزی هم میتواند آمارهای خود را اعالم کند. اعالمرشداقتصادیبرایبانکمرکزی در ادامه این بحث نیز پارسا، رییس مرکز آمار ایران اظهار کرد: در دنیا مدتهاست این نتیجه رسیدهاند که برای اعالم آمار رسمی باید مراکز آمار تشکیل شود و اکنون فقط پنج کشور دنیا هستند که تورم آنها را بانک مرکزی اعالم میکند و ما یکی از آن کشورها هستیم. همچنین فقط در دنیا 12 کشور هستند که رشد اقتصادی را بانک مرکزی آنها اعالم میکند که باز ایران یکی از آن 12 کشور است.

وی افزود: همانگونه که قرن 91، قرن سرشماریها و قرنبیستم،قرننمونهگیریوروشهایترکیبیواستخراج اطالعات از طریق دستگاههایی مانند است، قرن21 هم قرن آمارگیریهای ثبتی مبنا و پردازش بانکهای داده و همچنین حذف آمارگیر و پرسشگر و استفاده از ریزدادههای اداری است.پارسا با اشاره به برخی خالهای نظام آمارگیری ثبتی از جمله باال بودن بار پاسخگویی و عدم استفاده بهینه از منابع دادهای موجود، ویژگیهای مثبت نظام آماری مدرن و ثبتیمحور را ذکر کرد.

دبیر شورای عالی آمار در ادامه دستاوردهای نظام آماری مدرن را اس//تقرار نظام جامع ثبتهای آماری، طراحی و استقرار فرآیندهای مدرن تولید و انتشار آمارهای رسمی و اجرای سرشماری به صورت کامال ثبتی مبنا ذکر کرد. پارسا، وجود سیستم SRS‬ یاregisters ‪statistical

system را ضامن تولید آمارهای ثبتی مبنا در نظام آماری مدرن ذکر کرد.

وی در ادام//ه با مروری بر فعالیتهای انجامش//ده در ایران برای گذار از نظام سنتی به نظام آماری مدرن، انجام مطالعات برنامه گذار از آمارگیری سنتی به مدرن با رویکرد ثبتی مبنا و همچنین انجام برخی از طرحهای مرکز آمار از جمله قیمت مسکن و اجارهبها به صورت ثبتی مبنا و حذف سرشماری کارگاهی با رویکرد ثبتی مبنا کردن آن را از جمله این فعالیتهای ذکر کرد. جداسازیتولیدوانتشارآمار در ادامه این نشست یکتا اشرفی، نماینده وزارت اقتصاد در ش//ورای عالی آمار و مدیر دفتر مدلس//ازی و مدیریت اطالع//ات اقتصادی وزارت اقتصاد با اش//اره به اینکه باید در پروس//ههای آماری مرکز آمار ایران دستگاههای دیگر پررنگترباشند،بیانکرد:بایدجایگاهدستگاههایتخصصی به درستی تعریف شده و حضور داشته باشند.

وی نیز مدافع این بود که برنامه ملی آمار بار دیگر در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و امروز تصویب نشود.اش//رفی با انتقاد از اینکه بعضا تفاوتهای قابل توجهی میان آمارهای اعالمش//ده میان مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، گفت: ممکن است در بحثهای اقتصادی وجود داش//ته باش//د ولی مثال زمانی که رش//د اقتصادی مرکز آمار ایران هفت درصد و رشد اقتصادی بانک مرکزی 11 درصد اعالم میشود، دیگر حرفی برای گفتن نداریم. به نظر من بهتر است مقوله تولید آمار و انتشار آن را جدا کنیم و به این ترتیب ممکن است اعالم با مرکز آمار باش//د، ولی به این معنی نیست که تولید آمار هم باید به مرکز آمار ایران بیاید.کلیات تهیه و تدوین برنامه ملی آمار در انتهای این نشست با رای اکثریت اعضای شورا تصویب شد، در حالی که رای موافق نماینده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.