ثبت منشأ ارز دولتی

بررسی مصوبه گمرک برای جلوگیری از رانت؛

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه اقتصادی- اخت//الف قیمت میان ارز تخصیصی به ورود کاالها به ویژه کاالهای اساس//ی با نرخ آن در بازار آزاد طی سالهای گذش//ته زمین//ه را برای سوءاس//تفاده برخی واردکنندگان و گس//ترش ران//ت فراهم کرده است.

هرچن//د کارشناس//ان اقتص//ادی، راه نهای//ی مقابله با این روزنه فس//اد اقتصادی را یکسانس//ازی نرخ ارز میدانند ک//ه ولیالها س//یف رییس کل بانک مرکزی وعده داده تا پایان سال شرایط و زیرساختهای آن را برای اج//رای این مهم فراهم کن//د، اما اقدام جدید گم//رک و بان//ک مرک//زی در طراحی صفحه ثبت منشأ ارز، راهکاری برای رفع این مشکل قلمداد میشود.

ال//زام گمرک ب//رای ثبت اطالعات منش//أ ارز پرداخت//ی ب//رای واردات کاالها که از 24 خردادم//اه اجرایی میش//ود، گام بلندی برای جلوگیری سوءاس//تفاده برخ//ی از ارز به نرخ دولتی اس//ت.واقعیت این اس//ت که در شیوه معم//ول گذش//ته واردکنن//دگان پروانه ثبت گمرکی را به ش//کل کاغذی ب//ه بانکها ارائه میکردن//د تا مبنای تخصیص ارز دولتی برای واردات کاالهای آنها باشد که دو اشکال اساسی داشت. اشکال نخست، امکان جعل برگههای ثب//ت گمرکی بود و دیگر اینکه ممکن بود ارز دولتی به واردکننده تخصیص یابد اما کاالیی به کشور وارد نشود. ضعفنظارت علت بروز این مشکل که به ویژه در دوران بح//ران ارزی در س//الهای 90 و 91 باره//ا خبرهایی از این دس//ت ش//نیده شد، این بود که اطالعات مربوط ب//ه واردکنندگان کاال به ش//کل برخط به گمرک و بانک مرکزی اعالم نمیش//د و نبود ارتباط سیستمی برخط بین این دو نهاد س//بب میشد تا امکان رهگیری ارز اختصاصی به واردکننده نیز برای نهادهای نظارتی فراهم نباشد و یا نداند که به ازای ارز اختصاص یافته آیا کاالی مورد نظر به کش//ور وارد شده است یا نه.

اکنون با راهان//دازی صفحه ثبت اطالعات منشأ ارز در سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی این امکان برای بانک مرکزی فراهم میشود که منشأ ارز اختصاصی به کاالها را رهگیری کند و با این اوصاف میتواند ارزیابی درس//تی از میزان ارز مورد نیاز کشور و اینکه چه میزان کاال با استفاده از ارز دولتی به کشور وارد میشود، داشته باشد. توسعهدولتالکترونیک عالوه بر این، با این سامانه، دستاندرکاران امور ارزی کشور میتوانند بر این نقطه اشراف یابند که چه میزان از کاالهای وارداتی از محل ارز صادراتی تامین میشود و وابستگی به منابع دیگر ارزی به چه مقدار است.

اق//دام گم//رک و بانک مرک//زی در تامین زیرس//اخت ب//رای ثب//ت منش//أ ارز ب//رای واردکنندگان با هدف توسعه دولت الکترونیک، مبارزه با پولش//ویی و قاچ//اق کاال و ارز انجام ش//ده است و میتواند گام بلندی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در فعالیتهای اقتصادی باشد.برهمین اساس گمرک ایران در اطالعیهای اعالم کرد که از روز چهارشنبه 24 خرداد، ثبت منشأ ارز در فرآیند ثبت سفارش کاال الزامی اس//ت و صدور مجوز بارگیری پس از آن صورت میگیرد.

گمرک جمهوری اسالمی ایران با مشارکت با بانک مرکزی نسبت به راهاندازی صفحه منشأ ارز اقدام کرده و لذا کلیه صاحبان کاال ملزم به ثبت اطالعات منشأ ارز هستند.

صدورمشروطمجوزبارگیری

بر این اساس کلیه واردکنندگان هنگام انجام تشریفات کاال، نسبت به اعالم محل ارز تامین شده برای ورود کاال اقدام خواهند کرد. این امر در راستای ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است که تا قبل از اجرای سامانه جام//ع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی میس//ر نبوده اس//ت.برای انجام این فرآیند از طریق قس//مت اظهارهای قبلی واردات روی اظهارنام//ه خود کلیک کنید و گزینه »تعیین منش//أ ارز« را انتخاب کنید. بدیهی است فقط بعد از انجام این فرآیند صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.

سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی س//ال گذش//ته با هدف تسهیل امور تج//اری و الکترونیکی ک//ردن فرآیند صدور مجوزها راهاندازی ش//د تا ضمن نظارت برخط بر مبادالت، دخالت انس//انی در امور گمرکی را به حداقل رس//انده و با قاچاق کاال و ارز نیز مقابله کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.