رشد واردات منفی شد

Jahan e-Sanat - - News -

مرکز آمار ایران وضعیت تجارت خارجی کاالیی کش//ور در فصل زمستان سال گذشته را اعالم کرد.

مرکز آمار ایران گزارش تجارت خارجی )کاالیی( کشور در زمستان 1395 به تفکیک بخشهای مختلف اقتصاد به جز نفت، گاز )گاز طبیعی و میعانات گازی( و تجارت چمدانی، اعالم کرد: ارزش دالری صادرات محصوالت این بخش در فصل زمستان 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش رشد 19/17 درصدی داشته است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل پاییز (1395 منفی 15/76 است.

ارزش دالری واردات محص//والت از ای//ن بخش در فصل زمس//تان 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز کاهش رشد 17/84 درصدی داشته است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل پاییز (1395 مثبت 8/8 است.

ارزش دالری ص//ادرات محص//والت این بخش در فصل زمس//تان 1395 نس//بت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رش//د 10/36 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل پاییز (1395 مثبت 6/14 است.

ارزش دالری واردات محص//والت از ای//ن بخش در فصل زمس//تان 1395 نس//بت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رش//د 33/01 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل پاییز (1395 مثبت 41/22 است.

ارزش دالری صادرات محصوالت این بخش در فصل زمستان 1395 نسبت به فصل مش//ابه س//ال قبل، از افزایش رش//د 43/71 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل پاییز (1395 مثبت 35/79 است.

ارزش دالری واردات محص//والت از ای//ن بخش در فصل زمس//تان 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 33/09 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل پاییز (1395 منفی 14/05 است.

ارزش دالری ص//ادرات محص//والت این بخش در فصل زمس//تان 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 4/17 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل پاییز (1395 مثبت 5/28 است.

بر پایه این گزارش، ارزش دالری واردات محصوالت از این بخش در فصل زمستان 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد 9/97 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل پاییز (1395 مثبت 6/95 است.

به طور کلی صادرات کاال از مبادی گمرکی در سال 1395 نسبت به سال 1394 با رشد 4/5 درصدی همراه بوده این در حالی است که واردات در دوره یادشده با رشد منفی 10/5 درصدی مواجه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.