پاسخ بانک مرکزی به یک گزارش

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنع//ت« در تاریخ 20 خردادماه 1396 مطلبی با عنوان »خدمات بانکی گران ش//د« منتش//ر کرد که بانک مرکزی در همین رابطه جوابیهای را به این روزنامه ارس//ال کرده که درپی میآید:

همانگونه که نگارنده مطلب به آن اش//اره کرده اس//ت، در حقیقت »بانک مرکزی براس//اس این بخشنامه حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی را در برخی حوزهها تغییر داده است« بنابراین تیتر مطلب مورد نظر که به گران شدن کلی این خدمات اشاره کرده، نادرست و گرانتر شدن کارمزدها، تنها برای بخش محدودی از خدمات بانکی است. براساس بخشنامه یادشده، کارمزد خدمات رایج بانکی افزایش قیمت نداشته است.

عالوه بر این، بخش//ی از خدمات بانکی همچون خدمات پرداخت حضوری قبوض که کارمزد آنها افزایش یافته غالبا در راستای کاهش مراجعه حضوری هموطنان به شعب بانکی و ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بوده است.

همچنین شایان ذکر است در بخشنامه مورد اشاره آمده استکه»بانکهاوموسساتاعتباریمیتوانندبهمنظوررقابت بایکدیگر،حداکثرتا03 درصدمبالغمندرجدرجداولابالغی، نرخهایکمتریرااعمالکنند«لذادرزمینهکارمزدهایبانکی الزاما افزایشی رخ نداده است. در واقع هماکنون در اکثر موارد، بانکها برای خدمات بانکی رایج، کارمزدی دریافت نمیکنند. براساس استانداردهای بینالمللی بانکداری، درآمد عملیات بانکداری معموال بر کارمزد خدمات بانکی اس//توار است. این در حالی است که در نظام پولی و بانکی کشور ایران، درآمد بانکها و موسسات اعتباری معموال از سود حاصل از اعطای تسهیالت بانکی نشأت میگیرد و بانک مرکزی نیز بر تغییر وضعی//ت موجود تاکید دارد، زیرا درآمدزایی بانکها از محل سود تسهیالت، باعث ایجاد رقابت مخرب میان آنها در رابطه با س//ود تسهیالت شده است. در این شرایط کارمزدمحوری میتواند راهکاری مناسب برای تطبیق هرچه بیشتر بانکداری ایران با استانداردهای بینالمللی باشد.

برهمیناساس،بازنگرینرخکارمزدخدماتبانکیمتناسب با شرایط اقتصادی کشور و همچنین در راستای افزایش انطباق فعالیتهای بانکداری داخلی با استانداردهای جهانی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و مقرر است در قالب بخشنامههای مجزا به شبکه بانکی ابالغ شود. با توجه به اینکه ابالغ بخشنامه اخیر به معنی »گران ش//دن تمام خدمات بانکی نیست و از طرفی هرگونه افزایش هزینه کارمزد با مطالعات کارشناسی و لحاظ منافع مشتریان بانکها برای اخذ خدمات بهتر انجام میگیرد، بنابراین مقتضی است دستور فرمایید توضیحات فوق براساس قانون مطبوعات در همان صفحه و با همان قلم در شماره آتی آن روزنامه منتشر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.