پرداخت وام 5 میلیون تومانی با وثیقه یارانه

Jahan e-Sanat - - News -

رییسبانکمرکزیگفت:دریافت وام پن//ج میلیون تومان//ی با وثیقه ق//رار دادن یاران//ه امکانپذیر بوده و دستورالعمل آن ابالغ شده است.

ول//یاهلل س//یف درب//اره اب//الغ دستورالعمل پرداخت وام بانکی پنج میلیون تومانی با وثیق//ه قرار دادن یارانههایدریافتیافزود:دستورالعمل پرداخت این وامها به بدنه بانکی ابالغ شده و بانکها در حال عمل هستند.

برهمین اس//اس بانک مرکزی به منظور پوشش گسترده کارتهای اعتباری در کش//ور و تسهیل بهرهمندی تمام اقشار جامعه از تسهیالت بانکی به پش//توانه یارانه واریزی به حس//اب خانواره//ا، طرح »یاراکارت اعتباری« را ابالغ کرد.

کارتهای اعتباری یاد ش//ده که موس//وم به »ی//اراکارت اعتباری« هس//تند، در نهایت میتوانند منتج به افزای//ش قدرت خرید خانوارها و ارتق//ای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اش//تغال داخلی شوند.

بر این اساس اقدامات و تمهیدات الزم برای صدور و عرضه »یاراکارت اعتباری« برای سرپرستان خانوارها تحت شرایط زیر توسط شبکه بانکی اقدام میشود:

تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند، میتوانند با ارائه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به موسسه اعتباری مراجعه کنند و یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه توسط مؤسسه اعتباری صادر میشود.

برهمین اساس تسهیالت در قالب یاراکارت اعتباری، به صورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطا میشود و صدور و یاراکارت اعتباری به پشتوانه حسابهای یارانهای اشخاص مشمول انجام میشود.

سود یاراکارت اعتباری برای تسهیالت نسیه اقساطی بر اساس نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در مورد عقود غیرمشارکتی محاسبه میشود و مهلت بازپرداخت تسهیالت نسیه اقساطی، به تشخیص مؤسسه اعتباری حداقل 36 ماه و حداکثر 60 ماه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.