تشکیل پرونده تسهیالتی بهصورت آنالین

Jahan e-Sanat - - News -

تش//کیل پرونده تس//هیالت به صورت الکترونیکی امسال عملیاتی میشود.

ب//ه گزارش »جه//ان صنعت«، مرتض//ی اکب//ری، مدیرعامل بانک قرضالحس//نه مهر ایران از اجرایی ش//دن تش//کیل پرونده تسهیالتی بهصورت آنالین در س//ال 96 خب//ر داد و با تاکید بر ویژگیهای مثبت بانکداری الکترونیک و تاثیر آن در تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات قابل ارائه، اظهارداشت: بانک برای دستیابی به اهداف تعیین شده اهتمام به الکترونیکی کردن را از اهداف خویش در سال 96 قرار داده است.وی افزود: در بستر بانکداری اجتماعی باید ساختار بانکداری مدرن اجرا و تمام خدمات به صورت غیرحضوری با استفاده از ابزارهای روز الکترونیکی و مجازی به مشتریان ارائه شود. مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران تصریح کرد: خوشبختانه در سال 95 فاز عملیات اجرایی افتتاح حساب به صورت آنالین )غیرحضوری( آغاز شده که اتفاقا مورد استقبال مشتریان و آحاد جامعه هدف قرار گرفته است و مصمم هستیم عملیات تشکیل پرونده تسهیالتی بهصورت آنالین را نیز در سال 96 اجرا کنیم زیرا اصوال در بانکداری اجتماعی هدف اصلی روانسازی و آسان کردن امور اجرایی برای کسب رضایتمندی مشتریان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.