10 طرح صنعتی راهاندازی شد

Jahan e-Sanat - - News -

10 طرح صنعتی 843 شغل مستقیم در استان قزوین با تسهیالت بانک صنعت و معدن راهاندازی شد.

به گزارش »جهان صنعت«، افتتاح 10 طرح صنعتی در استان قزوین طی دوران دولت تدبیر و امید که با تسهیالت بانک صنعت و معدن به اجرا درآمدهاند به ایجاد 843 شغل مستقیم در استان قزوین انجامید.

برای اجرای طرحهای یاد شده، شامل ساران صنعت بهاران، نیمههادی عماد،تهرانبسپارپالستیک،پایانپالستیکپلیمر،پگاهباطری،گسترش الیاف پیش//رفته، بهنیا پالستیک، بهشت کویر آریانا، نگین زره پارس و اکتشافی- استخراجی گرگین مبلغ 40 میلیون یورو تسهیالت ارزی و 55 میلیارد تومان تسهیالت ریالی توسط این بانک پرداخت شده است. گفتنی اس//ت بانک صنعت و معدن تاکنون بیش از 91 میلیارد تومان تسهیالت در قالب طرح رونق تولید و به منظور رفع موانع تولید، حفظ اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید به صنایع کوچک و متوسط استان قزوین پرداخت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.