ارتقای ایمنی حساب مشتریان بانک ملی ایران

Jahan e-Sanat - - News -

در راستای بهبود امنیت استفاده از سامانه بام، کاربران میتوانند از روش ورود دومرحلهای استفاده کنند.

به گزارش »جهان صنعت«، با هدف افزایش امنیت استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران)بام( و پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی از کد کاربری و رمز ورود کاربران، قابلیتها و امکانات مناسبی در این سامانه در نظر گرفته شده است.

برای استفاده از این روش ابتدا کاربر باید به فعالسازی ورود دومرحلهای در سامانه بام بپردازد. با راهاندازی این قابلیت این امکان به وجود میآید که حتی در صورت افشای نام کاربری و کلمه عبور، از دسترسی افراد غیرمجاز به سامانه بام جلوگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.