سقوط احزاب چپگرا

پیروزی مطلق حزب ماكرون در دور اول انتخابات پارلماني فرانسه؛

Jahan e-Sanat - - News -

حزب»جمهوريبهپيش«بهرهبري امانوئ//ل ماك//رون توانس//ت در دور اول انتخاباتپارلمانيبيشاز23 درصدآرارا كسب كند. صدراعظم آلمان اين پيروزي بزرگ را به ماكرون تبريك گفت.

مردم فرانس//ه تنها چند هفته پس از برگ//زاري انتخابات سرنوشتس//از رياستجمهوري در اين كشور بار ديگر پاي صندوقهاي راي رفتند؛ البته اين بار براي گزين//ش نمايندگان پارلمان فرانس//ه. انتخابات پارلماني اين كشور يكشنبه گذش//ته تحت تدابير امنيتي شديدوباحضوربيشاز05هزارنيروي پليس برگزار شد.

امانوئ//ل ماكرون ك//ه در انتخابات رياستجمهوري پيروزي چشمگيري را جش//ن گرفته بود، اكنون به دومين موفقيت بزرگش دس//ت يافته اس//ت، آن هم با حزبي تاس//يس كه براي نخستينباردرانتخاباتپارلمانيفرانسه شركت كرده است.

تازهترين نتايج رسمي شمارش آراي دور اول اين انتخابات حاكي از آن است كه كانديداهاي ح//زب »جمهوري به پيش« ب//ه رهبري ماكرون در دور اول انتخابات پارلماني با كسب بيش از 32 درصد آرا اكثري//ت را در مجلس ملي فرانسه به دست آوردهاند.

»جمهوري به پيش« حزبي ميانهرو اس//ت و با توجه به پيروزي بزرگش در دور اول انتخابات پارلماني اين شانس را دارد كه در دور دوم اين انتخابات بيش از 400 كرسي از مجموعا 577 كرسي پارلمان را به خود اختصاص دهد و با اين حساب به اكثريت مطلق دست يابد.

اينموفقيتدرخورتوجهبهاينترتيب راه را براي امانوئل ماكرون هموار خواهد كرد تا برنامههاي اصالحي خود را هر چه سريعتر پيش ببرد. هيچ يك از روساي جمهورفرانسهدرششدههگذشتهتااين اندازه از پشتيباني حزب خود در پارلمان اين كشور برخوردار نبودهاند.

طبق آمار منتش//ر شده از شمارش آرا در انتخاب//ات پارلمان//ي ائت//الف جمهوريخواه//ان 21/5 درصد، حزب راستگراي پوپوليس//ت جبهه ملي به رهب//ري مارين لوپن 14 درصد، حزب چپ فرانس//ه حدود 11 درصد و حزب سوسياليست فرانسه تنها حدود هشت درصد آرا را به دست آوردهاند. پيشبيني ميشود حزب رييس جمهور فرانسه در مجموع 390 تا 440 كرسي نمايندگي را از ميان 577 كرسي پارلمان به خود اختصاص دهد. كاهشمشاركت وزارت كش//ور فرانسه مشاركت در انتخابات مجلس فرانس//ه را تا ساعت 17 ب//ه وقت پاري//س 41 درصد اعالم كرد. پنج س//ال پيش در س//ال 2012 مش//اركت مردم فرانس//ه در انتخابات پارلماني تا ساعت 17 روز انتخابات 48 درصد بوده است. بر اين اساس مشاركت مردم در انتخابات كنوني س//ير نزولي داش//ته است. به طور كلي 47 ميليون رايدهنده فرانسوي فراخوانده شدند تا 577 نماينده خود را انتخاب كنند. در بسياري از حوزههاي انتخاباتي سرنوشت انتخاب كانديداها در دور دوم مشخص خواهد شد كه يكشنبه هفته آينده 18) ژوئن( برگزار ميشود.

سيس//تم انتخاباتي پارلمان فرانسه كمي پيچيده اس//ت. نامزدها براي به دس//ت آوردن پي//روزي به بيش از 50 درصد آراي رايدهندگان حوزه انتخابي خ//ود نياز دارند. عالوه بر آن اين تعداد بايد يكچهارم كل آراي رايدهندگان حوزه انتخاباتي خود را نيز كسب كنند، در غير اين صورت انتخابات به دور دوم كشيده ميشود.

از طرف//ي مهمترين مس//اله براي ماك//رون ورود نمايندگاني اس//ت كه از سياس//تهاي او در پارلمان كش//ور پشتيباني كنند. رييسجمهور جديد با حمايت پارلمان ميتواند اصالحاتي را كه به فرانسويها وعده داده بود عملي كند. پيروزي ماكرون نشان ميدهد كه احزاب سنتي فرانس//ه از جمله حزب سوسياليست اين كش//ور كه اكثريت كرسيهاي پارلمان كنوني فرانسه را در دست داشتند به حاشيه رانده شدهاند و نقش تعيينكننده پيشين خود را از دست دادهاند. نبوداپوزيسيون پي//روزي ب//زرگ امانوئ//ل ماكرون و حزب//ش در عي//ن حال ب//ه معناي ناكام//ي تلخ اح//زاب ديگ//ر از جمله جمهوريخواهانوسوسياليسستهابود. ائتالف جمهوريخواهان و محافظهكاران ك//ه در پ//ي شكس//ت در انتخاب//ات رياس//تجمهوري به انتقامجويي اميد بس//ته بودند، تنه//ا 21/5 درصد آرا را كس//ب كردند و به احتمال قوي تنها 100 نماينده در پارلمان آتي فرانس//ه خواهند داشت.

حزب سوسياليس//ت فرانسه )حزب فرانسوا اوالند، رييسجمهور پيشين( كه ت//ا پيش از اين از احزاب اصلي حاضر در پارلمانمحسوبميشد،بااحتسابآراي نمايندگان چپ ميانهرو توانست تنها5/9 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

ناكام//ي انتخاباتي جمهوريخواهان و سوسياليس//تها كه حضور كمرنگ آنان در پارلمان را به دنبال دارد، سبب ش//د ژان كريس//تف كامبادلي، رييس حزب سوسيالست فرانسه در مورد نبود اپوزيسيوني واقعي در پارلمان آينده اين كشور هشدار دهد.

مارين لوپن، رهبر حزب راستگراي جبهه ملي در انتخابات رياستجمهوري فرانسه هم شكست خورده بود. حزب راس//تگراي پوپوليستي جبهه ملي به رهب//ري ژان م//اري لوپن نيز متحمل شكس//تي سنگين شد. اين حزب تنها 13/2 درصد آرا را به دس//ت آورد و به احتمال قوي قادر به تشكيل فراكسيون در پارلمان آتي نخواهد بود. احزاب براي تشكيل فراكسيون بايد دست كم 15 نماينده در پارلمان داشته باشند.

انتخابات پارلماني در فرانسه در دو دور برگزار ميشود. اين سيستم سبب ميش//ود كه احزاب كوچك ش//انس چنداني براي موفقيت نداشته باشند و به سختي بتوانند نمايندگان خود را به پارلمان بفرستند. طبق آمار اعالمشده ميزان مشاركت فرانسويان در اين دوره نس//بت به دوره قبل كمتر بوده است. اين بار تنها نيمي از واجدين ش//رايط رايدهي در انتخابات پارلماني شركت كردند، در حالي كه در دوره پيش 57 درصد از فرانس//ويان پاي صندوقهاي راي رفته بودند. تبريكسياستمدارانآلمان فرانسه و آلمان از ستونهاي اصلي اتحاديه اروپا محسوب ميشوند، از اين رو ش//گفتيآور نيس//ت كه چهرههاي مهم سياسي آلمان در همان نخستين لحظ//ات اع//الم موفقيت چش//مگير ماك//رون، اين پي//روزي را به او تبريك گفتهاند. صدراعظم آلم//ان كه تازه از سفر رسمي خود به كشورهاي آمريكاي التين برگش//ته، موفقيت بزرگ حزب ماكرون را به او تبريك گفت.

س//خنگوي دولت آلمان در پيامي كه در شبكه توئيتر منتشر كرد، از قول مركل نوش//ت كه نتيجه انتخابات در دور اول نمايانگر راي مردم به اصالحات است. وزير امور خارجه آلمان هم در پيام توئيتري خود ضمن ابراز خوشحالي از نتيجه دور اول انتخابات فرانسه تاكيد كرد كه اين نتيجه نشاندهنده خواست فرانسويان به اروپايي متحد است.

امانوئل ماكرون كه 39 سال بيشتر ندارد و جوانترين رييسجمهور فرانسه محس//وب ميش//ود، در اوايل ماه مي سالجاري ميالدي با اختالفي چشمگير برمارينلوپن،رقيبراستگرايانتخاباتي خود پيروز شد.

تصوي//ب قانون جدي//د ضدترور و همچنين اصالح//ات بحثبرانگيز در زمين//ه حقوق كار از جمله موضوعاتي اس//ت كه او قص//د دارد در تابس//تان س//الجاري ميالدي آنها را پيش ببرد. ماكرون با كس//ب احتمال//ي اكثريت مطلق آرا در دور دوم انتخابات پارلماني مانعي براي رس//يدن ب//ه اهداف خود نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.