ترامپ در منگنه جمهوريخواهان

Jahan e-Sanat - - News -

جمهوريخواهانآمريكاازترامپخواستهاندچنانچهنوارهايي از مكالمات خصوصي خود با جيمز كومي دارد به كنگره تحويل ده//د در غير اين صورت براي او احضاريه صادر ميش//ود. در همينحالتحقيقاتسنادربارههمدستيتيمانتخاباتيترامپ با روسها يا مانعتراشي در روند اجرايي عدالت به كابينه ترامپ كشيده شده است.

در پي شهادت جيمز كومي در جلسه سنا فشارها بر دونالد ترامپ افزايش يافته و واكنش عصبي ترامپ را به همراه داشت و كار تا جايي پيش رفت كه او كومي را دروغگو خطاب كرد.

درهمينحالقراراستجفسشنز،وزيردادگستريآمريكا در كميته اطالعاتي سنا حاضر شود و به سواالتي درباره مداخله احتماليروسهادرانتخاباترياستجمهوري6102 پاسخدهد.با اينحالهنوزمشخصنيستاينجلسهعلنياستياخير.

سناتور سوزان كالينز، از جمهوريخواهان عضو اين كميته با اشارهبهوجودنوارهاييازمكالمهترامپوكوميگفت:نميفهمم چرارييسجمهوريكباربرايهميشهاينمسالهراروشننميكند. از نظر من شهادت جيمز كومي، بيريا و جامع بود و اگر الزم شود منازصدوراحضاريهبرايدونالدترامپحمايتميكنم.نظرماين است كه ترامپ خودش داوطلبانه آنها را تحويل دهد.

سناتورجيمزلنكفوردازجمهوريخواهانعضواينكميتهنيز تاكيدكرد:كميتهتحقيقاتسنابايدبداندكهچنيننوارهاييوجود داردياخير.ماكاخسفيدراتحتفشارقرارميدهيم.ايندرحالي استكهمشاورانترامپوحتيخودرييسجمهورآمريكاازپاسخ دادنبهاينسوالكهآيامكالماتمرتبطباتحقيقاتروسيهضبط شده يا خير طفره ميروند. ترامپ جمعه گذشته در اين رابطه گفت: در آينده نزديك با شما درباره آن صحبت ميكنم.

رييسجمهور آمريكا پ//س از اخراج كومي به رييس وقت افبيآيهشداردادكهبارسانههاگفتوگونداشتهباشد.توئيتي كهترامپمنتشركرده،اتهاماتجديديعليهاوايجادكردمبني بر اينكه او مكالمات كومي را مخفيانه ضبط كرده و تالش دارد مردي را كه در تحقيقات ارتباط كمپين ترامپ با روسيه شركت داشت، ساكت كند.

دونالد ترامپ در پيامي توئيتري تلويحا تهديد كرد چنانچه جيمزكوميمحتوايتماسهايميانخودورييسجمهورآمريكا را منتشر كند، دولت واشنگتن هم نوارهايي از مكالمات پخش خواهدكرد.ترامپدريكپيامتوئيتريديگرنوشتهبود:بهتراست جيمزكوميقبلازآنكهشروعبهافشاگريبرايمطبوعاتكند، اميدوار باشد نوارهايي از گفتوگوهاي ما وجود نداشته باشد.

سناتور جيمز لنكفورد ميگويد شهادت دادستان كل آمريكا حقايق تازهاي را درباره اظهارات جيمز كومي روش//ن ميكند. ماه فوريه در جلس//هاي كه ترامپ در كاخ سفيد برگزار كرده و سشنز هم در آن بوده، رييسجمهور آمريكا ميخواهد به صورت خصوصي با كومي گفتوگو كند. كومي ميگويد رييسجمهور آمريكا از او خواسته تحقيقات عليه مايكل فلين، مشاور امنيت ملي سابق آمريكا را متوقف كند. او به دليل رسوايي ارتباط با روسها از كار بركنار شد.

در همين حال چاك ش//ومر، از دموكراتهاي ارشد سنا از پيشنهاد ترامپ براي حضور در كميته تحقيقات و شهادت دادن درباره مكالماتش با كومي استقبال كرد. ترامپ جمعه گذشته پس از آنكه كومي را به دروغگويي متهم كرد، تاكيد كرد 100 درصد آمادگي دارد ش//هادت دهد. چاك شومر هم با اشاره به وعده ترامپ، از او خواست در جلسه سنا حاضر شود. از سوي ديگر رييسجمهور آمريكا بار ديگر در پيام توئيتري جديدي كومي را به چالش كشيد و نوشت: افشاگري بيشتر از آنچه شما فكرش را بكنيد، رايج خواهد شد. اين كار غيرقانوني است؟ نه، بيشتربزدالنهاست. هشداردربارهنابوديكاخسفيد ليندس//ي گراهام به ترامپ هشدار داد ممكن است تبديل به اولين رييسجمهور تاريخ آمريكا شود كه دولتش به خاطر حرفهاي نامناس//ب او درباره تحقيقات فدرال تباني با روسيه نابود شود.

سناتور جمهوريخواه آمريكا در يك برنامه تلويزيوني به دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا هشدار داد حرفهاي او ميتواند كشتي كاخ سفيد را كه او سكاندارش است، غرق كند. او گفت: چيزيكهبرايجمهوريخواهانيمثلمناينقدرآزاردهندهاست، ايناستكهترامپممكناستتبديلبهاولينرييسجمهوري در آمريكا ش//ود كه غرق ميش//ود زيرا او نميتواند حرف زدن نامناسب درباره تحقيقاتي كه در جريان است را متوقف كند در حالي كه اگر ساكت باشد، ممكن است تبرئه شود.

گراهام گفت: توصيهام به رييسجمهور اين است هر روز كه شمادربارهجيمزكوميحرفميزنيدودربارهمردمآمريكاونيازها وتمايالتشانواميدهاوروياهايشانحرفينميزنيدمرتكبيك اشتباهميشويد.اودرپاسخبهاينكهآياترامپخودشمانعاجراي دستور كارش ميشود پاسخ مثبت داده و گفت او يك دستوركار خوب داشت اما اين روند مانع اجراي آن ميشود.

گراهام گفت: شهادتهاي جيمز كومي براي ترامپ خوب بود و نشان داد همدستي ميان كمپين او و روسها هنوز يافت نش//ده است. وي افزود: اين ش//هادتها نشان دادهاند ترامپ با دولت خودش هم نميتواند همدستي كند پس چرا فكر كنيم او با روسها همدست بوده است.

او گفت كه تصور نميكند چنين همدستي به علت نحوه رفتار ترامپ، وجود داشته باشد. گراهام ادامه داد: فكر ميكنم رييسجمهور معتقد است اگر ما به پيگيري مداخله روسيه در انتخابات بپردازيم نشان ميدهد او عادالنه پيروز نشده است. او همچنين گفت كه ترامپ با اين ميزان باز كردن دهانش درباره تحقيقات مربوط به مداخله روسيه دارد در واقع به پاي خودش شليكميكند. افشاگريدادستانسابقآمريكايي اين در حالي اس//ت كه دادستان سابق آمريكا در اظهاراتي فاش كرد بعد از برگزاري انتخابات رياستجمهوري ماه نوامبر چند تماس تلفني غيرعادي از جانب دونالد ترامپ داشته و بعد ازآنكهسومينتماسرابيپاسخگذاشته،مشاهدهكردهكهتوسط ترامپ اخراج شده است.

پريت بارارا در گفتوگو با ايبيسينيوز كه اولين مصاحبه تلويزيوني او از زمان اخراجش توس//ط ترامپ در ماه مارس از مقام دادستان فدرال ارشد منهتن بوده اظهار كرد كه اعتقاد دارد تماسهاي تلفني ترامپ به او ناقض مرزبنديهاي معمول ميان شاخه اجرايي و بازرسان كيفري مستمر بوده است.

ب//ارارا اظهار كرد: اين مكالمه رودررو با ترامپ آن هم بدون دادستان كل و بدون هيچگونه هشداري ميان رييسجمهور و من يا بدون هيچ هشداري به هر يك از دادستانهاي آمريكايي كهدربارهمسايلگوناگونتحقيقاتميكنندودرجايگاهتحقيق دربارهمنافعتجاريونزديكانرييسجمهورهستند،بسيارعجيب وغيرمنتظرهبود.

او ادامه داد: در دولت باراك اوباما، رييسجمهور قبلي، اوباما هرگز تماس تلفني مستقيم با او برقرار نكرده بود. اين دادستان سابقگفت:ترامپبعدازانتخاباتنوامبردوبارابتدابااوگفتوگوي تلفني داشت تا به اصطالح باب صحبت را باز كند. وي تاكيد كرد: اين گفتوگوهاي تلفني كمي مرا معذب كرد اما او در آن زمان رييسجمهور نبود و تنها رييسجمهور منتخب محسوب ميش//د. سومين تماس ترامپ دو روز بعد از آغاز به كارش به عنوان رييسجمهور برقرار شد كه اين بار بارارا تصميم گرفت تماس را جواب ندهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.