يك سال تاخير در مذاكرات برگزيت

Jahan e-Sanat - - News -

مقامات اتحاديه اروپا قرار است از نخستوزير انگليس بخواهند به مذاكرهكننده خود در مساله برگزيت حكم جديدي دهد تا وي مذاكرات درباره روابط تجاري و اليحه جدايي از اتحاديه اروپا را به صورت همزمان پيش ببرد.

به نوشته گاردين، در اقدامي كه بيانگر افزايش ناسازگاريها در وضعيت ناآرام طرف انگليسي در مذاكرات برگزيت است، مقامات ارشد اتحاديه اروپا ميگويند، اگر لندن اصرار دارد پيش از حل مسايلي چون جدايي از اتحاديه اروپا، حقوق شهروندان و مساله مرزي ايرلند درباره توافق تجارت آزاد نيز گفتوگو كند، بايد منتظر پاسخي صريح باشد. يكي از مقامات ارشد اين اتحاديه در اين باره گفته اس//ت: اگر انگليس فضاي فعلي مذاكرات را نپذيرد بنابراين ما يك سال زمان نياز خواهيم داشت تا دستورالعمل جديدي را براي نماينده آنها تهيه كنيم. وي همچنين تاكيد كرد: اتحاديه اروپا متوجه ادعاي مدام بريتانيا مبني بر اينكه اين كشور ميتواند مذاكرات تجاري و برگزيت را همزمان پيش ببرد، نميشود.

سران 27 عضو اتحاديه اروپا در نشست خود در ماه آوريل به صورت رسمي توافقكردندتامجموعهمحدوديازوظايفرابهمذاكرهكنندهانگليسارائهدهند. اكنون نيز مقامات اين اتحاديه تاكيد ميكنند كه قصد بازنگري در اين رويكرد ندارند. مذاكرات رسمي برگزيت قرار است همزمان با سخنراني ملكه انگليس در 19 ژوئن آغاز شود. از طرفي بر اساس برخي گزارشها، رييس كميسيون اروپا از ترزا مي خواسته بود انتخابات پارلماني زودهنگام برگزار كند. ژان كلود يونكر پيش//تر از نخستوزير انگليس خواسته بود به دنبال برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام باشد و به او گوشزد كرده بود كه اكثريت 17 كرسي حزب محافظهكار براي پيشبرد مذاكرات برگزيت كافي نيست. يونكر به ترزا مي گفته بود داشتن اكثريت قاطعتر به ترزا مي در زمان مذاكره بر سر نقاط مورد مناقشه نظير صورتحساب جدايي انگليس كمك خواهد كرد. يك منبع در اتحاديه اروپا گفت: يونكر در مالقاتهاي دوجانبه با ترزا مي و در حاشيه اجالسها مكررا به ترزا مي گفته بود بايد چنين كاري را انجام دهد.

يكديپلماتديگرنيزگفت:مردمدركنميكنندمابيشترازهركسديگري خواهان توافق با اتحاديه اروپا هستيم. ما حرفهاي هستيم و براي دستيابي به چنين توافقي حكم داريم و ميخواهيم در اين راه موفق باشيم. يونكر در ماه مي با ترزا مي ديدار داشت و رابطه آنها بعد از درز يكسري اطالعات به مطبوعات آلمان تيره شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.