مراكشوگينهآمادهميانجيگريدربحرانعربی

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز-دولتهايمراكشوگينهپيشنهادميانجيگريوگفتوگويآرام ميان دوحه و كشورهاي عربي جهت حل بحران موجود را دادند.

وزارت خارج//ه و هم//كاري بينالمللي مراك//ش اعالم كرد كه اين كشور طي روزهاي اخير با نگراني وخامت روابط بين عربستان، امارات، بحرين، مصر و ديگر كش//ورهاي عربي از يك سو و قطر از سوي ديگر را پيگيري ميكند. در اين بيانيه همچنين آمده است: از زمان آغاز اين بحران پادشاه مراكش تماسهاي گستردهاي با كشورهاي ديگر برقرار كرده است. همچنين در اين بيانيه تاكيد شده مراكش در صورت موافقت طرفها، آماده آغاز گفتوگوي آرام و مس//تحكم بدون دخالت در امور داخلي كش//ورها و مبارزه با افراطگري ديني و روش//ن شدن مواضع و پايبندي به تعهدات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.