آمريكا به دنبال تحريمهاي جديد عليه روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- قرار است طي روزهاي آينده به منظور آنچه مجازات روسيه به علت دخالت در انتخابات آمريكا اعالم شده، مجازاتهايي براي اين كشور در نظر گرفته شود.

س//ناتور جمهوريخواه آمريكا در اين باره گفت: همه شواهد از تالش روس//يه براي از بين بردن انتخابات آمريكا و نابود ساختن دموكراسي در جهان حكايت دارد. ليندسي گراهام افزود: روسيه تالش گستردهاي را انجام داد تا سيستمهاي رايانهاي كميته ملي حزب دموكرات و ايميلهاي ستاد انتخابات كلينتون را هك كند. او تاكيد كرد كه مجازات و تحريم روسيه، عين دموكراسي است و اگر هر نماينده كنگره از تصويب چنين قانوني سر باز زند، به دموكراسي آمريكا خيانت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.