عملكردضعيفپوپوليستها

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس-نتايجونظرسنجيهايپسازانتخاباتدرايتاليانشان ميدهدنامزدهايجنبشپوپوليستاينكشورعملكردضعيفيدرانتخابات مهم شهرداريها داشتند و نامزدهاي پيشتاز از دو حزب سنتي راست ميانه و چپ ميانه هستند. درست پس از پايان روند رايگيري اواخر يكشنبه شب گذشتهنظرسنجيهايتلويزيوندولتيويكشبكهدولتينشاندادجنبش ضديوروي پنج ستاره حتي نتوانسته در چهار رقابت مهم به دور دوم برود و شكست خورده است. اين حزب در شهر بندري جنوا هم كه محل استقرار بنيانگذارهمينحزباست،متحملشكستسنگينيشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.