پاپ، كشيشهاي نيجريه را تهديد كرد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوش/يتدپرس- رهب//ر كاتوليكهاي جهان به كش//يشهاي مخالف نيجريهاي هش//دار داد اگر از وي و اسقفش//ان تبعيت نكنند، اخراج ميشوند.

پاپ فرانس//يس روز هش//تم ژوئن س//الجاري ميالدي ب//ا هياتي از اسقفنشينهايمنطقهآهيارادرنيجردرواتيكانديداركرد؛آهيارامنطقهاي است كه كشيشهاي كليساي كاتوليك آن از پذيرش انتصاب اسقف محلي درسال2102 توسطپاپبنديكتشانزدهمسرباززدهاند.روزنامهواتيكاندر گزارشي نوشت روز يكشنبه پاپ فرانسيس تهديد كرد كه اگر اين كشيشها از وي و اسقفشان تبعيت نكنند، از كار بركنار ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.