ورود تجهيزات جديد نظامي ناتو به لتوني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-تجهيزاتنظاميارتشاسپانيايكشنبهگذشتهبرايپيوستنبه نيروهاي بينالمللي ناتو در لتوني وارد بندر ريگا شد.

وزارت دفاع جمهوري لتوني اعالم كرد تانكهاي لئوپارد، نفربرهاي زرهي پيادهنظام پيزاررو و همچنين خودروهاي تداركات و پشتيباني از سوي ارتش اسپانيا به لتوني رسيدند. قرار است اين تجهيزات در پايگاه نظامي اداژي در نزديكي ريگا، مستقر شود. مقامات لتوني به دليل شمار باالي خودروهاي نظامي ارسالي ناتو به اين كشور از ايجاد موقت ترافيك در برخي جادهها خبر دادهاند و از رانندگان خواستهاند با درك اين مشكل، براي حركت اين كاروان مزاحمت ايجاد نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.