سفر وزير خارجه قطر به انگليس و فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير خارجه قطر ديروز به انگليس و فرانسه رفت تا مسووالن اروپايي را در جريان تحوالت اخير در روابط با كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بگذارد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني در اين سفر نشستهاي مهمي را با وزير خارجه انگليس در لندن و وزير خارجه فرانسه در پاريس برگزار ميكند تا آنها را در جريان آخرين تحوالت درخصوص پرونده دوحه بگذارد. اين سفر يكهفتهبعدازسفرمحمدبنعبدالرحمنآلثانيبهبلژيك،آلمانوروسيه و ديدارهايش با همتايان خود در اين كشورها صورت ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.