مككين: جايگاه بهتر آمريكا در دولت اوباما

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- سناتور جمهوريخواه آمريكا گفت: رهبري آمريكا در جهان در زمان دولت باراك اوباما بهتر از دولت ترامپ بوده است.

جان مككين كه هرگز ابايي از انتقاد از ترامپ نداشته، در گفتوگويي دربارهاينكهآيادردورهدولتباراكاوباماجايگاهآمريكادرصحنهجهانيبهتر از دولت فعلي ترامپ بود يا خير، گفت: تا جايي كه مساله مربوط به رهبري آمريكا باشد، همينطور است. او كه رييس كميته نيروهاي مسلح سناي آمريكاستدرسال8002 دررقابترياستجمهوريباباراكاوباماباختو شديدا از دستور كار سياست خارجي دولت اوباما انتقاد ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.