رزمايش مشترك تركيه و جمهوري آذربايجان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-نيروهايمسلحتركيهوجمهوريآذربايجاندرنخجوانرزمايش مشترك نظامي برگزار كردند.

بر اساس اعالم وزارت دفاع جمهوري آذربايجان اين رزمايش نظامي بر اساس توافق دوجانبه ميان دو كشور آغاز شده است. اين رزمايش در راستاي افزايش هماهنگيها و همكاريها ميان نيروهاي مس//لح در كشور انجام ميشود.قراراستاينرزمايشتا61 ژوئنادامهداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.