شاخص بورس دستكاري نميشود

شكست جريانسازی در تاالر شيشهاي؛

Jahan e-Sanat - - News -

هادي مومني- هر زمان معامالت بورس در دايره تكراري نوسان خود گي//ر ميكند يكي از حاش//يههايي كه براي آن ش//كل ميگيرد، شائبه »دستكاري شاخص« از سوي برخي از س//هامداران و فع//االن حقيقي و حقوق//ي در تاالر شيش//هاي مطرح ميش//ود. ش//كلگيري اي//ن گونه حاش//يهها معموال از يك منش//أ در مي//ان بازيگران بازار س//هام يا بعضا رس//انههايي شكل ميگيرد كه خود در ب//ورس از انتفاعه//اي بس//ياري برخوردار هس//تند و براي تغيير فضا حتي حاضرند با روشهاي غيراخالقي دس//ت ب//ه دروغ پ//ردازي بزنند تا س//ناريوهاي از پيش تعيين ش//ده را وارد ف//از تازهتري كنند. هر چند در نقط//ه مقاب//ل بايد ب//ه اين نكته هم اش//اره كرد ك//ه در بورس ايران برخي زمانها، دس//تكاريهايي در همه اركان معامالتي از ش//اخص تا روند معامالت از س//وي هدايتگران در گذشته شكل گرفته كه ميتواند در زمان حال نيز تكرار ش//ود اما در شرايط فعلي كه بورس و فرآيند خريد و فروش سهام در طبيعيترين حالت خود به سر ميبرد، شايعهسازيهايي همانند »دستكاري شاخص« ميتواند تنها يك جريانسازي هدفمند باشد تا اينك//ه واقعا اين روي//داد در تاالر شيشهاي شكل واقعي به خود گرفته باش//د. در سويي ديگر آمار دادوستد س//هام از ابتداي سال 96 كه رشد و سقوطهاي معمولي و طبيعي داشته نيز نشان ميدهد تا به امروز معامالت بر بس//تر عادي خريد و فروش سهام بوده و نوس//انهاي بعض//ا اندك يا زياد ش//اخص نيز تاييد ميكند كه بعيد است در فعاليتهاي فعلي بازار س//هام اتفاقهاي مش//كوك همانند »دستكاري ش//اخص« شكل گرفته باشد و اساس//ا با اين حجم و ارزش نسبتا پايين معامالت ريسك بزرگي خواه//د بود ك//ه اين عم//ل در اين بازار كمعمق رخ داده باش//د. به هر حال نهاد ناظر براي دفاع از حقيقت معامالت و عملكرد اركان بازار سهام باي//د با قاطعيت بيش//تر و به دور از مالحظات مرس//وم با منشأ اينگونه حاشيهس//ازيها و دروغپردازيه//ا برخورد كند تا در آينده حاش//يهها ب//ه س//يالبي از جريان س//ازيهاي خطرناك در بورس تبديل نشود. شفافسازي رسمي در همي//ن زمينه ب//ورس تهران اعالم كرد دستكاري شاخص توسط ب//ورس اوراق به//ادار تهران در هيچ كجاي مقررات و اساس//نامه شركت جزو وظايف بورس نبوده و شائبهاي بيش نيست. به گزارش بورس تهران، در پي مطرح شدن دستكاري شاخص توسط بورس اوراق بهادار تهران توسط برخي رس//انهها، حميد روحبخش، مدير روابط عمومي بورس تهران در اطالعيهاي اعالم كرد كليه معامالت در بورس بر اساس مقررات مربوطه انجام ميش//ود و بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اين مقررات در بازار س//رمايه بر انج//ام معامالت نظارت ميكند. قيمت سهام در بازار بر اساس عرضه و تقاضاي كليه فعاالن تعيين ميشود و شاخص بورس و تغييرات آن متاثر از معامالت في ما بين كليه سرمايهگذاران است. اين معامالت در چارچوب مقررات و دامنه مجاز نوسان قيمت صورت ميپذيرد. لذا دستكاري شاخص توس//ط بورس اوراق بهادار ته//ران كه در هيچ كج//اي مقررات و اساس//نامه ش//ركت جزو وظايف بورس نيس//ت و در هيچ كجاي دنيا هم تغييرات ش//اخص جزو عملكرد بورس به حس//اب نميآيد، شائبهاي بيش نيست. اصالحضروريدستورالعملها در همين حال يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص فراخوان سازمان بورس ب//راي بازنگري و اصالح رويه توقف نمادها و نحوه انتشار اطالعات از س//وي ناش//ران گفت: در شرايط كنوني برخي تغييرات س//اختاري و تجديد نظرها در قوانين بورس الزم و امري ضروري و مفيد براي معامالت اس//ت. علي زارع//ي در گفتوگو با تس//نيم در مورد فراخوان س//ازمان بورس و اوراق بهادار جهت اعالم نظر درخصوص دستورالعملهاي مرتبط ب//ا نحوه توقف و بازگش//ايي نمادها، نحوه افش//اي اطالع//ات بااهميت و گزارش پيشبيني درآمد هر س//هم گفت: با توجه به ش//رايط بازار سهام برخي تغييرات س//اختاري و تجديد نظره//ا در قوانين ب//ازار الزم و براي معامالت امري ضروري و مفيد است. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: بر اين اساس اعمال تغييرات و نيز رفع محدوديتها عالوه ب//ر تعميق بازار س//هام موجب افزايش رضايتمندي س//رمايهگذاران و بهب//ود روند ورود نقدينگي به بازار س//هام خواهد شد. وي اضافه كرد: مهمترين برنامههاي نه//اد ناظر در دس//تورالعمل جديد بازگش//ايي و توقف نمادها، تغيير در نحوه ارائه گزارشهاي مالي توس//ط ش//ركتها و نيز شيوه ارائه اطالعات با اهميت است كه بدون شك اجراي اين تغيي//رات ميتواند راهگش//اي معامالت در بازار س//هام باش//د. اين كارشناس بازار س//رمايه در ادامه با اشاره به چالش توقف طوالني مدت نماد ش//ركتها در بورس گفت: اين موضوع نقدشوندگي بازار را تحتتاثير قرار ميدهد و بر اين اس//اس نمونه بازار اين مشكالت و نارضايتيها در ب//ورس را ميتوان در توقف طوالني مدت نماد معامالتي بانكها از تيرماه گذشته ديد. وي اذعان داشت: توقف نماده//اي بانكي ب//ه دليل تغيير در نحوه ارائ//ه گزارشها به IFRS بود اما متاسفانه اقدام مناسبي در راستاي حمايت از سهامداران اين بانكها و توقف و حبس نقدينگي آنها در بورس صورت نگرفت و شاهد اين مدعا نيز توقف نماد بانك صادرات اس//ت كه كماكان نيز ادام//ه دارد؛ بنابراين به نظر ميرسد سازمان بورس در زمينه توقف و بازگش//ايي نماده//ا كارنامه قابل دفاعي نداش//ته اس//ت. زارعي تاكيد كرد: از اين رو اعمال تغييرات در روند توقف و بازگشايي نمادهاي معامالتي در تاالر شيشهاي بر اساس فراخوان س//ازمان ب//ورس ميتواند در اي//ن زمينه راهگش//ا باش//د. وي همچنين با اشاره به اينكه نحوه انتشار گزارشهاي مالي از ديگر موضوعات قابل توجه در فراخوان سازمان بورس اس//ت، اذعان داشت: تبديل گزارش پيشبيني درآمد هر سهم به گزارش تجزيه و تحليل مديريت بر اس//اس اس//تانداردهاي بينالمللي موضوعي اس//ت كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته و بر اين اساس مشكالت موجود بر تحليل سهامداران اثرگذار اس//ت و در اين رابطه بايد تغييراتي اعم//ال ش//ود. اين كارش//ناس بازار سرمايه از نحوه انتشار اطالعات نهاني به عنوان سومين موضوع قابل توجه در فراخوان س//ازمان بورس ياد كرد و گفت: يكي از اساس//يترين عوامل موث//ر بر معامالت ب//ورس چگونگي انتش//ار اطالعات نهان//ي و بااهميت شركتهاس//ت كه اي//ن موضوع نيز بر تصميم معاملهگران اثرگذار بوده و باي//د در اين زمينه دقت نظر الزم در نظر گرفته ش//ود. گفتني اس//ت، س//ازمان بورس در هفته گذشته در راستاي تجديد نظر و اصالح قوانين و رفع محدوديتهاي بازار س//رمايه طي فراخواني عمومي از كليه فعاالن بازار س//رمايه دعوت ك//رد نظرات و پيشنهادهاي خود را تا روز چهارشنبه 31 خردادماه 1396 درخصوص مواد اصالحي دستورالعملهاي نحوه انجام معام//الت، پذي//رش اوراق بهادار و نحوه افشاي اطالعات توسط ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران اعالم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.