كاهش شاخص بورسها در آسيا

Jahan e-Sanat - - News -

قيم//ت جهان//ي ط//ال در آغاز مبادالت روز گذش//ته در بازارهاي جهاني ب//ا افزايش روبهرو ش//د. به گزارش رويترز كاهش شاخص سهام در بازارهاي آسيايي تاثير زيادي بر افزايش نس//بي قيمت جهاني طال داش//ته است. بر اساس اين گزارش افزايش نسبي قيمت طال در حالي است كه سرمايهگذاران بينالمللي منتظ//ر برگزاري نشس//ت دو روزه ف//درال رزرو آمري//كا و اعالم نتايج نهايي اين نشس//ت هس//تند. تازه ترين نظرس//نجيها نشان ميدهد كه فدرال رزرو در اين نشس//ت نرخ بهره را 0/25 درصد افزايش خواهد داد. قيمت هر اونس طال روز گذشته با 0/3 درصد افزايش به 1269 دالر رسيده است. قيمت طال روز جمعه با يك درصد كاهش روبهرو شد كه اين بيشترين كاهش قيمت اين فلز گرانبها از 188 مي به شمار ميرود. قيمت هر اونس پاالديوم نيز كه روز جمعه به باالترين سطح در 16 سال اخير رسيده بود، روز گذشته بار ديگر 0/3 درصد افزايش يافت و به 893 دالر رسيد. ارزش دالر آمريكا نيز در لحظات نخست مبادالت بينالمللي ب//ا افزايش روبهرو ش//د. افت ارزش سهام ش//ركتهاي فناوري آمريكا تاثير زي//ادي بر كاهش ش//اخص س//هام بورس آس//يا داش//ته است. نشس//ت دوروزه فدرال رزرو آمريكا چهارش//نبه به پايان خواهد رسيد. س//رمايهگذاران بينالمللي منتظر اعالم سياس//تهاي جديد پولي و نرخ بهره آمريكا هستند. جانت يلن رييس ف//درال رزرو نيز پس از اين نشس//ت كنفرانس خبري خواهد داشت. تازهترين نظرسنجي رويترز نش//ان ميدهد كه نرخ بهره فدرال رزرو را تا پايان امس//ال دو بار ديگر افزايش ميدهد. البته اين مساله تا حد زي//ادي به وضعيت اقتصادي و نرخ تورم آمريكا طي ماههاي آينده بستگي دارد. لحن بيانيه نشست دو روزه فدرال رزرو و اظهارات يلن نيز ميتواند تاحد زيادي بر اين مساله تاثيرگذارباشد.ادامهنگرانيهانسبت ب//ه تنشهاي سياس//ي داخلي در آمريكا بر سر پرونده دخالت روسيه در انتخاباترياستجمهوريوبركناري جيمز كومي رييس سابق افبيآي توسط دونالد ترامپ ميتواند عامل مهمي براي نوسانات قيمت جهاني طالباشد.ترزامينخستوزيربريتانيا كه در انتخابات پارلماني اخير كنترل پارلمان را از دست داده روز يكشنبه اكثر وزراي قبلي خود را در تركيب كابينهجديدحفظكردهاست.ايندر شرايطي است كه مذاكرات برگزيت ازروز91 ژوئنرسماآغازخواهدشد. به نظر ميرسد انتشار آمارهاي مهم اقتصادي آمريكا منطقه يورو و چين در كوتاهمدت تاثير زيادي بر قيمت جهاني طال داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.