آيفكس قرمز شد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- فرابورس معامالت روز گذش//ته را ب//ا خري//د و فروش 296 ميليون ورقه به//ادار به ارزش 804 ميلي//ارد و 742 ميليون ريال پشتسر گذاش//ت. در معامالت روز گذش//ته دوش//نبه 22 خردادماه در حالي كه حجم دادوستدها نسبت به روز گذشته افزايش يافت اما ارزش و تعداد دفعات معامالت كاهش نسبي را تجربه كرد تا در نهايت در 28 هزار و 352 دفع//ه، تعداد 296 ميليون و 127 هزار سهم به ارزش 804 ميليارد و 742 ميليون مورد مبادله قرار گيرد. روز گذشته حدود 27 درصد از ارزش كل معامالت به بازارهاي اول و دوم اختصاص داش//ت بهط//وري كه 95 ميليون سهم به ارزش بيش از 220 ميليارد ريال در مجموع اين دو بازار دس//ت به دست ش//د. نماد »ذوب« ب//ه عنوان پربينندهتري//ن نماد بازار فرابورس، باالتري//ن حجم معامالت را نيز در اختيار گرفت و بيش//ترين ارزش دادوستد سهام در اين دو بازار به نماد »ثعمرا« اختصاص يافت. روز گذشته در مقابل توقف نماد شركت معامالتي ش//ركت ماليبل س//ايپا به منظ//ور برگزاري مجمع س//االنه در روز چهارش//نبه 24 خرداد 69، نماد معامالتي ش//ركتهاي پتروش//يمي خراس//ان، كي بي س//ي و توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا بازگشايي ش//دند. در اين ميان ش//اخص كل فراب//ورس نيز اف//ت 7 واحدي را در پاي//ان بازار ثبت كرد ك//ه عمده بار منف//ي بر آيفك//س از جان//ب نماد »مارون« رق//م خورد. به اين ترتيب آيفكس به ارتفاع 897 واحدي تنزل ك//رد. در تابل//وي اوراق تس//هيالت مس//كن نيز ش//اهد معامله بيش از 75 ه//زار ورقه به ارزش تقريبي 58 ميليارد ري//ال بوديم. روز گذش//ته امتياز تسهيالت مسكن بهمن ماه 95 بيشترين حجم و ارزش معامالت را در تابلو تجربه كرد و قيمت تسهها در بازه 752 تا 771 هزار ريال دادوستد ش//د. در همين حال در بازار اوراق با درآمد ثابت س//رمايهگذاران ميزبان دادوس//تد 310 هزار ورقه به ارزش بي//ش از 302 ميليارد ري//ال بودند كه باالترين حجم و ارزش معامالت به نماد اس//ناد خزانه اسالمي مرحله هفتم اختصاص يافت. معامالت بازار پاي//ه نيز روز گذش//ته 208 ميليارد ريالي ش//د. در اين بازار در مجموع تابلوه//اي معامالت//ي 197 ميليون س//هم ب//ه ارزش 208 ميليارد ريال مورد مبادله ق//رار گرفت. در نهايت در بازار شركتهاي كوچك و متوسط سهامداران دادوستد 120 هزار سهم گز س//كه را ب//ه ارزش بيش از 246 ميليون ريال شاهد بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.