ريزش 306 واحدي نماگر

Jahan e-Sanat - - News -

درروزيكه72 نمادبورسيبعدازتوقفچندروزهبهتابلومعامالتبازگشتند، شاخصبورسباكاهش603 واحديمواجهودر97 هزارو465 واحدبهتثبيت رسيد. به گزارش ملت بازار، روند معامالت روز گذشته بازار سهام با وجود شروعي متعادل پر عرضه دنبال شد و در نهايت شاهد افت قيمت سهام شركتها بوديم ايندرحالياستكهدرروزهاياخيررونددادوستدهابهلطفحمايتسهامداران عمدهاندكيمتعادلشدهبودوشاهدافزايشاميدواريميانفعاالنبازاربوديم.اما انتظارميرودباتوجهبهآغاززمانتسويهحسابصندوقهاياعتباريوهمچنين كمبودنقدينگيموجوددربورس،بازارسهامروزهايسرديدرپيشداشتهباشد و شاهد ادامه روند نزولي بازار طي روزهاي آينده باشيم، البته بديهي است كه در صورت حمايت سهامداران عمده روند دادوستدها تاحدودي تغيير كند. از سويي ديگربانزديكشدنبهروزهايپايانيفصلمجامعشاهدبازگشايينمادهايمتوقف هستيم كه تاحدودي كمبود نقدينگي بازار را جبران ميكند. در همين خصوص درجريانمعامالتروزگذشتهنمادمعامالتي72 شركتبورسيبازگشاييشد كه انتظار ميرود طي روزهاي آينده بخشي از كمبود نقدينگي بازار جبران خواهد شد.باايناوصافپيشبينيميشودباتوجهبهرسيدنقيمتسهامشركتهابه محدودهكمريسكوپايانفصلمجامعوگزارشعملكردمطلوبشركتهاطي روزهاي آينده روند دادوستدها با رونق قابل توجهي مواجه شود. به اين ترتيب در پايانمعامالتروزگذشتهشاخصبورسباكاهش603 واحديمواجهشدتابا تثبيتدرمحدوده97 هزارو465 واحددرنزديكييكيديگرازسطوححمايتي قرار بگيرد اما با توجه به شرايط بحراني بازار بعيد به نظر ميرسد تغييري در روند نزولي بازار ايجاد شود. در اين ميان نمادهاي »شبندر، فارس و شتران« به ترتيب با افت77،62 و12 واحديبيشترينتاثيرمنفيرابربازارداشتند.شاخصكلهم وزن نيز با افت95 واحدي به71 هزار 110و واحد رسيد. در همين حال ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي نيز به323 هزار 769و ميليارد تومان رسيد. بنابراينگزارشدرجريانمعامالتروزگذشته453 ميليونبرگهسهموحق تقدمبهارزش67 ميلياردتوماندر03 هزارو088 دفعهبينسهامداراندادوستد شدكه»شپلي«بادادوستد81 ميليونبرگهبيشترينحجمو»شبندر«باارزش 3.3 ميلياردتومانبيشترينارزشمعامالتراازآنخودكردند.

بازارهايجهاني اولين روز معامالتي در بازارهاي جهاني با رشد قيمت جهاني طال و نفت و افت قيمت فلزات اساسي همراه شد. به اين ترتيب قيمت جهاني هر انس طال با رشد 3 دالر و 8 سنتي به 1270 دالر رسيد. با اين وجود قيمت اين فلز گران بها در بازارهاي داخلي اندكي افت كرد و هر گرم طالي81 عيار با افت511 توماني به 114 هزارو972 تومانرسيد.هرقطعهسكهبهارآزادينيزباافت0001 توماني به يك ميليون 199و هزار تومان رسيد. در بازار جهاني نفت نيز هر بشكه نفت برنت با رشد 2 سنتي به 48 دالر و 34 سنت رسيد. در بازار فلزات اساسي نيز از ميان پنج فلز كليدي تنها »نيكل« با افت قيمت مواجه شد و چهار فلز »مس، سرب، روي و آلومينيوم« با رشد قيمت به كار خود خاتمه دادند اما در بازار ارز نيز هردالرآمريكاباافتششتومانيبه0273 تومانرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.