وضع عوارض براي صادرات سنگآهن

پیشنهاد وزارت صنعت به شوراي اقتصاد برای کاهش خامفروشی؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنع/ت- معاون وزير صنعت با اعالم اينکه پيش//نهاد وضع ع//وارض را براي صادرات سنگآهن به شوراي اقتصاد ارائه کردهايم، گفت: مخالف جداسازي وزارت صنعت هستم.

جعفر سرقيني در نشستي خبري با اشاره به اينکه نيمي از معادن کشور به لحاظ تعداد متعلق به بخش مصالح ساختماني است، اظهار داشت: در حال حاضر توليد شن و ماسه يکسوم شده است.البتهدربخشکانيهايصنعتيميزانرشد نسبت به 91 حداقل 30 درصد است.

وي با بيان اينکه من و همکارانم از ابتدا همقسم شديم جلوي خامفروشي را بگيريم، افزود: حداقل کاري که کرديم اين بود که مشوقها را برداشتيم. نکته قابل توجه اين است که در سالهاي گذشته عوارض صادرات سنگآهن برعکس وضع شده بود به نحوي که در س//ال 92 عوارض صادرات س//نگآهن صفر، عوارض صادرات کنس//انتره سنگآهن 30 درصد و گندله 35 درصد بود.

معاونت امور معادن وزارت صنعت با تاکيد بر اينکه در حال حاضر معافيت مالياتي خامفروشي لغو شده است، تصريح کرد: خوشبختانه عوارض صادرات کنس//انتره را صفر و ع//وارض صادرات گندله س//نگآهن را 15 درصد وضع کرديم. در همين راستا پيشنهاد وضع عوارض براي صادرات س//نگآهن را هم به شوراي اقتصاد ارائه کرديم. البته وزير صنعت در پينوشت نامهاي که مربوط به خامفروشي مواد معدني بود، دستور تشکيل کميته مربوطه را صادر کرده تا کميته ماده «37» سريعا تشکيل شود.

وقت/ي جل/وي ص/ادرات م/واد خ/ام را ميگرفت/م ميگفتن/د کمونيس/ت ي/ا سوسياليستهستم

سرقيني با اش//اره به اينکه زماني که جلوي ص//ادرات م//واد خ//ام را ميگرفت//م ميگفتند کمونيس//ت يا سوسياليست هس//تم، در پاسخ به اين س//وال که آي//ا در دولت دوازدهم حضور خواهيد داشت، گفت: من 12 سال در اين پست حضور داشتهام، اين مدت کافي است و ديگر در اين سمت نخواهم ماند.

معاون وزير صنعت در رابطه با موانع مربوط به افزايش عوارض صادراتي سنگآهن و خامفروشي به ارائه توضيحاتي پرداخت و افزود: در راس//تاي اجراي رفع موانع توليد در قالب ماده «38» تصميم گرفتي//م براي صادرات مواد خام با ارزش افزوده پايين عوارض بااليي صادر کنيم اما تشکلهاي بخش خصوصي مانع افزايش اين عوارض شدند. بخشخصوصي معتقد بود افزايش اين عوارض به کاهش صادرات منجر خواهد شد.

صادرات 23 ميلي/ون تن مواد معدني در سال 95

وي با اش//اره به اينکه طي س//ال گذشته در مجم//وع 23 ميليون تن مواد معدني به صورت خام و فرآوري ش//ده از کش//ور صادر شد، اظهار داش//ت: واردات فوالد از سه ميليون تن در سال 91 به نصف اين رقم در سال 95 رسيد. صادرات فوالد هم در اين مدت از 1/2 به پنج ميليون تن رس//يد. در مجموع کل ص//ادرات مواد معدني و صنايع معدني کشور با رشد 14 درصدي به 6/5 ميليارد دالر رسيده است. سرقيني درخصوص اينک//ه مرجع نظارت بر فعاليت معادن از لحاظ ايمني کدام دستگاه است، گفت: در وزارت صنعت استانداردها و قوانيني را تدوين کردهايم تا ايمني اين معدنکاران برقرار باشد اما عدم نظارت و نبود فرهنگ الزم براي رعايت ايمني موجب شده است در اين بخش توفيق چنداني نداشته باشيم.

مع//اون امور مع//ادن و صنايع معدني وزارت صنعت اضافه کرد: حادثه معدن يورت بسيار تلخ بود. ما وظايف حاکميت//ي داريم و تابلوي ورود ممنوع هم ميزنيم اما نميتوانيم دائما داخل همه معادن باشيم. البته قصد توجيه ندارم و کميته حقيقتياب هنوز نظر خود را در اين زمينه مطرح نکرده است اما دو عامل ممکن است موجب بروز حادثه شده باشد؛ اولي باتري مشکوکي است که براي روشن کردن اگزوز لوکوموتيو بوده و ديگري لوکوموتيوي که در ح//ال کار بوده و خنککن نداشته است اما فعال منتظر نظر کميته هستيم. سرقيني اضافه کرد: هنوز ديه حادثه معدن يورت پرداخت نشده، معدن داراي بيمه مسووليت مدني بوده وبيمه آسيا تعهد کرده ديه را پرداخت کند، فعال مراحل انحصار وراثت در حال انجام است. مخالفجداسازيوزارتصنعتم وي با اعالم اينکه مخالف جداس//ازي وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم، تصريح کرد: پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگاني تصميمگيريها راحتتر عملياتي ميش//ود ب//ه همين دليل با جداسازي وزارتخانهها مخالفم. البته بايد بگويم اطالعي از مصوبه دولت و جزييات اين برنامه ندارم و اين موضوع را از طريق رسانهها مطلع شدهام.

معاون وزير صنعت در رابطه با وضعيت بازار آهن که به هم ريخته و آمارهاي تعطيلي هر روز در حال افزايش است، گفت: قبل از آنکه صادرات فوالد را شروع کنيم 1/5 ميليون تن فوالد کف کارخانه وجود داش//ت به همين دليل تصميم ب//ه صادرات گرفتيم و ع//دهاي تصور ميکردند قيمت فوالد در بازار به ش//دت افزايش مييابد اما چنين نشد.

وي با بيان اينکه سهم ما از بازارهاي جهاني صادرات يک ميليون تن فوالد بود، افزود: س//ال گذش//ته پنج ميليون تن صادر کردهايم که اين ميزان صادرات در سالجاري به هشت ميليون تن ميرسد، اين در حالي است که ميزان توليد 23 ميليون تن اس//ت. با اين شرايط پيشبيني ميکنم رونق ساختوساز در نيمه دوم سال رخ دهد و بازار آهنآالت از رکود خارج شود.

عوارض صادرات کنسانتره را صفر و عوارض صادرات گندله سنگآهن را 15 درصد وضع کرديم. در همين راستا پيشنهاد وضع عوارض براي صادرات سنگآهن را هم به شوراي اقتصاد ارائه کرديم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.